Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 20-05-2019

Landmand – smid ikke guld på gaden

Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle

Når en landbrugsejendom sælges, udløser det som oftest store og dyre skatter. Der skal nemlig ske beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance m.m. Og her er det vigtigt, at du har gemt alle de oplysninger, som skal bruges til beregningen af skatten. 

For at kunne opgøre en ejendomsavance korrekt, er det et krav, at alle de grundlæggende oplysninger om ejendommen er til stede. 

Sådan opgøres ejendomsavancen
Ejendomsavancen (fortjeneste eller tab) ved salg af fast ejendom opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem kontantomregnet afståelsessum og kontantomregnet anskaffelsessum + udgifter til investeringer i jord og driftsbygninger. Hvis du har købt ejendommen før 19. maj 1993, kan du endvidere vælge tre alternative anskaffelsessummer. Herudover er der et væld af regler og muligheder for optimering.

Gem dine regnskaber
Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i fem år. Så dit regnskabsmateriale for 2018, skal minimum opbevares til 31. december 2023.

Mange landmænd benytter femårs-reglen til at smide skatteregnskabet ud efter fem år. 

Det er SEGES’ erfaring, at landmænd, der gemmer deres skatteregnskaber, har en større mulighed for at opgøre en korrekt og lavere ejendomsavance, da de kan finde og dokumentere anskaffelsessummer, forbedringer, afskrivninger m.m. 

Det er ligeledes SEGES’ erfaring, at SKAT ikke systematisk (eller slet ikke!) gemmer dine skatteregnskaber efter 5 år. 

Hvis du er kunde i en DLBR-rådgivningsvirksomhed – og har været det i mange år – kan du ofte opleve at din rådgivningsvirksomhed har gemt de historiske skatteregnskaber. 

SEGES’ anbefaling er dog klar – gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand– de kan være guld værd ved salg. 

Få din avance beregnet
For at du kan optimere beregningen af ejendomsavancen, således at beskatningen bliver mindst mulig, kræver det, at du foretager de rigtige valg, hvor der er valgfrihed i reglerne. En sådan optimering medfører ofte, at der skal foretages flere alternative beregninger. 

SEGES har udviklet et program, hvor man kan foretage beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Programmet hedder Avance2000 og bruges af alle rådgivningsvirksomhederne i DLBR. 

Det er SEGES’ anbefaling, at landmænd ved beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger bør gøre brug af programmet i følgende situationer: 

  • Før en handel (salgsforberedelse)
  • Under en handel (konsekvensberegninger)
  • Efter en handel (selvangivelse/foreløbigt regnskab)
  • I forbindelse med beregning af udskudt skat til årsregnskabet.

Kontakt din rådgiver
SEGES anbefaler, at du henvender dig til din lokale rådgiver for at få foretaget alternative beregninger af din ejendomsavance i forbindelse med salg af din landbrugsejendom.

Sidst bekræftet: 20-05-2019 Oprettet: 20-05-2019 Revideret: 20-05-2019

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi p...
02.07.19
SKATM-2019-02-05. Ejendomsavance. Selskab. Tidligere genanbringelse i Skotland. Indeksering af anskaffelsessum
Spørger skulle ved afståelse af selskabets skotske ejendom indtægtsføre det laveste beløb svarende til genanbragt avance el...
28.06.19
SKATM-2019-02-04. Ejendomsavance. Genanbringelse i Portugal. Udlejning. Bestemmende indflydelse
Skatterådet bekræftede, at spørger ved udlejning af ejendomme til et produktionsselskab, som skulle ejes og kontrolleres af...
21.06.19
SKATM-2019-02-03. Ejendomsavance og afskrivningslov. Salg af driftsbygninger med negativ værdi. Principsag
Landsskatteretten fandt ikke, at ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og afskrivningslovens § 45, stk. 2, kunne fort...
14.06.19
SKATM-2019-31-01: Satser og beløbsgrænser 2018/2019
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2018/2019.
18.01.19