Oprettet: 10-05-2013

Momsfri mad til høstarbejdere

Efter en sag i Landsskatteretten, som Videncentret for Landbrug for nylig har vundet, har landmænd og maskinstationer fået mulighed for at fradrage momsen af udgifter til mad mv. til personale, der arbejder over i forbindelse med høsten.

Det er endnu for tidligt at begynde at rejse krav. Videncentret sørger for at holde økonomikonsulenterne i DLBR orienteret om nyt, særligt når næste trin skal tages – altså når kravene om tilbagebetaling kan rejses.

Afgørelsen har betydning for momsfradragsretten både for fremtidige udgifter og for udgifter afholdt tidligere. 

Baggrunden

Sagen udspringer af en sag, som to store danske virksomheder vandt ved EU-Domstolen. Her tilkendtes selskaber ret til momsfradrag for udgifter til bespisning af både eksterne gæster og personale, der deltager i kurser og møder i virksomheden.

EU-Domstolen udtalte, at når bespisningen sker i virksomhedens interesse, navnlig ved at sikre, at møder mv. forløber sammenhængende og godt, har dette større betydning end den fordel, deltagerne opnår ved at få gratis mad. Konsekvensen blev, at der er momsfradrag for udgifterne.

Ret hurtigt efter, at dommen blev afsagt, blev der rejst spørgsmålstegn ved, om ikke momsfradragsretten også omfatter udgifter til mad mv. til medarbejdere, der arbejder over.

I første omgang sagde SKAT nej, men det blev senere ændret til et ja ved ”konkret (uvarslet) overarbejde”.

Samtidig sagde Skatterådet i et bindende svar, at ”konkret (uvarslet) overarbejde” ikke omfatter overarbejde, som er tilbagevendende og forventeligt – og derfor netop ikke dækker overarbejde under høst.

Sagen for ved Landsskatteretten
Videncentret fandt sagen så principiel, at det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten som en såkaldt principsag for hele landbruget.

Landsskatteretten kom til den konklusion, at selvom overarbejdet – som det er tilfældet med høstarbejde –er tilbagevendende år efter år, kan det konkret ikke planlægges med mere end nogle få timers varsel. Der er derfor tale om ”konkret (uvarslet) overarbejde”.

Dermed blev konklusionen også, at landmænd, maskinstationer og andre, har ret til momsfradrag for udgifter til overarbejdsbespisning under høst.

Konsekvenser af afgørelsen

Afgørelsen har som sagt virkning både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft. Det ligger fast, at momsregnskabet kan tages op med tilbagevirkende kraft tre år tilbage, og at der dermed kan kræves momspenge tilbage for disse år.

Sidst bekræftet: 10-05-2013 Oprettet: 10-05-2013 Revideret: 10-05-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lars Møller Gosvig

Af samme forfatter

SKATM-2013-30-15. Moms. Byggegrund. Moms ved salg af tidligere udlejet ejendom til nedrivning
Skatterådet fandt, at salget af en grund kunne ske momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2, når bygningerne på grunden have ...
16.04.13
SKATM-2013-30-14. Momsfradrag - udgifter til overarbejdsbespisning
Landsskatteretten ændrer et bindende svar således, at landbrugsvirksomheder, maskinstationer m.fl. er berettiget til momsfr...
11.04.13
SKATM-2013-30-13. Moms. Husbåde. Praksisændring. Fast ejendom
En EU-dom har ændret den hidtidige momsmæssige praksis for udlejning af husbåde. Udlejning af stationære husbåde til bolig ...
09.04.13
SKATM-2013-30-12. Procedurer ved handel med lande uden for EU
Ved salg af varer til kunder uden for EU, skal toldprocedurerne iagttages, for at salget kan ske momsfrit. Det er uhyre ris...
21.03.13