Feedback Form

  

Oprettet: 15-05-2012
Revideret: 06-07-2018

Skimmelstyring

Bemærk at browsere håndterer sikkerheden omkring scripts forskelligt. Hvis du får vist en fejl eller ingenting i boksen til højre og nedenfor, så skal du tillade scripts ved at:
Internet Explorer: tryk på F5-knappen og vælg "Vis alt indhold" i boksen nederst,
Chrome: Klik på skjoldet i adresselinjen
øverst til højre og vælg "Indlæs usikre scripts",  
Firefox: Klik på skjoldet i adresselinjen øverst til venstre og vælg "Indstillinger" og derefter "Deaktiver beskyttelse for nu". 

Skimmelstyring indeholder forskellige komponenter og skal alene betragtes som et beslutningsstøtteværktøj ved valg af middel, dosering og sprøjtetidspunkt og ikke som en beslutningsmodel. Se vilkår for anvendelse.

Skimmelstyring til brug i stivelseskartofler

Skimmelstyring er et beslutningsstøttesystem til behovsbestemt forebyggelse af kartoffelskimmel. Skimmelstyring er ikke en beslutningsmodel, som angiver et eksakt tidspunkt, middel og dosering, men et system som angiver en kalkuleret vejrbetinget risiko for kartoffelskimmel og et forslag til middel og dosering. Skimmelstyring er kun udviklet til brug i stivelseskartofler.

Registreringsnettet

Se registreringsnettet for skimmel i Danmark og Norden

Registreringsnettet viser fund af kartoffelskimmel i Danmark.  Der er specielt fokus på de tidlige fund af skimmel. Nye fund indrapporteres til SEGES og gøres synlige på registreringsnettet indenfor 1-2 dage. De røde og blå prikker angiver fund, som er henholdsvis mindre og mere end 10 dage gamle. En grøn prik viser, at der er set efter skimmel men ingenting fundet.

Infektionstryk af kartoffelskimmel

 

Se infektionstryk, daglige risikoværdier og primære meteorologiske data


Infektionstrykket for skimmel (Skimmelstyring) vises kun indtil dags dato på grund af usikkerhed på prognosen for timeværdier for relativ fugtighed mere end 60 timer frem. Det er endnu klart, hvornår prognosen for relativ fugtighed igen kan bruges i skimmelvarslingen. Den tidligere dosismodel (brugen af vejledende variable doseringer) kan kun anvendes, hvis man har mulighed for at genbehandle i tilfælde af vejrskift.

Den gule graf og de blå søjler angiver henholdsvis infektionstrykket for kartoffelskimmel og den daglige ned-bør. Infektionstrykket (gule graf) angives på en skala fra 0 – 100, og de blå søjler angiver nedbøren på en skala fra 0-50. Infektionstrykket vises kun til dags dato, da data for vejrprognosen længere end 60 timer p.t. er usikker.

Ved et infektionstryk under 20 er der lav risiko for skimmel, mellem 20 og 40 er der middelrisiko og ved et infektionstryk over 40 er der høj risiko. Den tidligere dosismodel (brugen af vejledende variable doseringer til højre i grafen) kan kun anvendes, hvis man har mulighed for at genbehandle i tilfælde af vejrskift.

Daglige risikoværdier

De daglige risikoværdier udtrykker antallet af timer pr. dag, hvor temperaturen er >10 0C og luftfugtigheden er > 88 %. Gælder kun perioder hvor der har været mindst 10 sammenhængende timer med Rh>=88 %.
De daglige risikoværdier vises i en prognose på 60 timer og kan være med til at vise om størrelsen af infekti-onstrykket skyldes flere dage med middelrisiko eller få dage med eventuel højrisiko. De orange søjler angiver den daglige risikoværdi, og de røde søjler den daglige risikoværdi korrigeret for UV-stråling, som dræber skimmelsporerne og kan derfor være lavere end de orange søjler. Hvis der er et lavt til middel infektionstryk - og en enkelt eller flere søjler er nul eller tæt på nul, så betyder det, at risikoen for fjernsmitte via luftbårne sporangier er lille.
Primære meteorologiske data
De primære meteorologiske data viser de historiske værdier samt en prognose for temperatur, relativ fugtighed og nedbør 60 timer frem. Disse primære data indgår i udregningen af daglige risikoværdier og infektionstryk.
 

Nedbørskort

Se kort for nedbør

På nedbørskortet er det muligt at se nedbøren på én dag eller i en selvvalgt periode. Dette kan bruges dels til vanding men også i vurderingen i risikoen for angreb af jordbåren smitte (oospore) omkring fremspiring.

Fungicidtabel

Oversigt over effekten af svampemidler over for skimmel og bladplet i kartofler vurderet i en europæisk arbejdsgruppe (publiceret ved Euroblight Workshop 2015).  

Middel Do-se-
ring
Midlernes effekt1)
Blad (0-5) Knold (0-5) Ny- vækst Stæn-
gel
Fore-byg-gende Ku-ra-
tivt
Anti-sporu-lering Regn-fast-hed Blad-
plet
Mobi-
li-

tet
Acrobat New (Dimethomorph + Mancozeb) 2,4 kg 3 - - ●(●) ●● (●) ●● ●●(●) - T+K
Banjo Forte
(Dimethomorph + Fluazinam)
1,0 l 3,7 3,3 ●●(●) ●● ●●(●) - T+K
Consento
(Fenamidon + Propamocarb)
2,0 l 2,5 - ●(●) ●● ●●(●) ●● ●● ●●● ●● S+T
Curzate
(Cymoxanil +
Mancozeb)
2,2 kg - - - ●(●) ●● ●● ●● - T+K
Dithane/Tridex
Mancozeb
2 kg 2 0 - ●● 0 0 ●(●) ●● K
Proxanil
(Propamocarp + cymoxanil)
2,0 l - - - - ●(●) ●●(●) ●●(●) - - S+T
Proxanil + Ranman
Top (Propamocarp
+ cymoxanil)
+ cyazofamid
2,0 l+ 0,5 l - 4,6 - - - - - - - S+T+K
Ranman Top
Cyazofamid
0,5 l 3,8 3,8 ●● ●●● 0 0 ●●● - K
Revus
Mandipropamid
0,6 l 4 - ●● ●(●) ●●● ●(●) ●●●   T
Shirlan/Zignal
(Fluazinam)
0,4 l 2,9 - - ●●● 0 0 ●●(●) (●) K

1) Karakter for effekt på bladskimmel er baseret på europæiske forsøg (inkl. Danmark) 2006-2012. Knoldskimmel baseret på vurdering fra forsøg 2009-2011. Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg. Vurdering af virkning er baseret på både forsøg og erfaringer. 0 Ingen virkning, nogen virkning, ●● god virkning, ●●● meget god virkning, - anbefales ikke. Hvor intet er anført, er der ingen oplysninger. ”Blad”: Virkning mod bladskimmel på en skala fra 2 - 5, ”Knold”: Virkning mod knoldangreb på en skala fra 0-5. ”Nyvækst” Midlets evne til at beskytte nyvækst/uudviklede blade. ”Forebyggende”: Midlets samlede fremadrettede effekt, når det er udbragt før infektion. Kurativ”: Vurdering af midlernes effekt, hvis der sprøjtes efter infektion (12-24 timer). Antisporulerende effekt”: Effekt på svampens evne til at sporulere (danne sporangier). Regnfasthed”: Vurdering af midlernes regnfasthed ca. en time efter sprøjtning. ”Bladplet”: Vurdering af midlernes effekt på kartoffelbladplet (Alternaria). ”Mobilitet”: T= translaminær middel (går gennem bladet), K=kontaktmiddel (beskytter den behandlede overflade og S = systemisk middel (trænger ind og delvis rundt i bladet).

2)   Ved gentagen (ugentlig) behandling igennem hele vækstsæsonen

 Video om kartoffelskimmel

Sidst bekræftet: 06-07-2018 Oprettet: 15-05-2012 Revideret: 06-07-2018

 Registreringsnet Danmark

 Infektionstryk

 

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Forbud mod diquat fra EU
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninge...
16.10.18
Forebyggelse af sølvskurv på kartoffellager
Tidlig optagning, effektiv tørring før indlagring, hurtig nedkøling, løbende desinfektion af gulve og sorteranlæg samt hind...
25.09.18
Sortben i kartofler – betydning af nye bakteriearter
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydn...
20.09.18
Kransskimmel (Verticillium visnesyge) i kartofler
De tørre og varme dyrkningsforhold har givet ekstra gode betingelser for kransskimmel (Verticillium) i kartofler.
15.08.18
Diabolo afløser Fungazil TM 100
Bejdsemidlet Diabolo afløser Fungazil TM 100 i læggekartofler.
31.07.18