Oprettet: 15-05-2012
Revideret: 27-05-2019

Skimmelstyring

Bemærk at browsere håndterer sikkerheden omkring scripts forskelligt. Hvis du får vist en fejl eller ingenting i boksen til højre og nedenfor, så skal du tillade scripts ved at:
Internet Explorer: tryk på F5-knappen og vælg "Vis alt indhold" i boksen nederst,
Chrome: Klik på skjoldet i adresselinjen
øverst til højre og vælg "Indlæs usikre scripts",  
Firefox: Klik på skjoldet i adresselinjen øverst til venstre og vælg "Indstillinger" og derefter "Deaktiver beskyttelse for nu". 

Skimmelstyring indeholder forskellige komponenter og skal alene betragtes som et beslutningsstøtteværktøj ved valg af middel, dosering og sprøjtetidspunkt og ikke som en beslutningsmodel. Se vilkår for anvendelse.

Registreringsnettet

Se registreringsnettet for skimmel i Danmark og Norden

Registreringsnettet viser fund af kartoffelskimmel i Danmark.  Der er specielt fokus på de tidlige fund af skimmel. Nye fund indrapporteres til SEGES og gøres synlige på registreringsnettet indenfor 1-2 dage. De røde og blå prikker angiver fund, som er henholdsvis mindre og mere end 10 dage gamle. En grøn prik viser, at der er set efter skimmel men ingenting fundet.

Skimmelstyring til brug i stivelseskartofler

Skimmelstyring er et beslutningsstøttesystem til behovsbestemt forebyggelse af kartoffelskimmel. Skimmelstyring er ikke en beslutningsmodel, som angiver et eksakt tidspunkt, middel og dosering, men et system som angiver en kalkuleret vejrbetinget risiko for kartoffelskimmel (infektionstryk) og et forslag til middel og dosering (dosismodel). Skimmelstyring er indtil videre kun udviklet til brug i stivelseskartofler.

Infektionstryk af kartoffelskimmel

Se infektionstryk, daglige risikoværdier og primære meteorologiske data

Infektionstrykket  er en glidende sum af daglige risikoværdier for kartoffelskimmel, hvori indregnes dags dato, de to foregående dage samt de kommende to dage.

Den gule graf og de blå søjler angiver henholdsvis infektionstrykket for kartoffelskimmel og den daglige ned-bør. Infektionstrykket (gule graf) angives på en skala fra 0 – 100, og de blå søjler angiver nedbøren på en skala fra 0-50. Infektionstrykket vises i en fem dages prognose inklusiv dags dato. Vær opmærksom på, at vejrprognosen længere end 60 timer kan være meget usikker.

Ved et infektionstryk under 20 er der lav risiko for skimmel, mellem 20 og 40 er der middelrisiko og ved et infektionstryk over 40 er der høj risiko. Brugen af vejledende variable doseringer (til højre i grafen) kan kun anvendes, hvis man har mulighed for at genbehandle i tilfælde af vejrskift.

Daglige risikoværdier

De daglige risikoværdier udtrykker antallet af timer pr. dag, hvor temperaturen er >100C og luftfugtigheden er > 88 %. Gælder kun perioder hvor der har været mindst 10 sammenhængende timer med Rh>=88 %.
De daglige risikoværdier vises kun i en prognose på 60 timer og kan være med til at vise om størrelsen af infekti-onstrykket skyldes flere dage med middelrisiko eller få dage med eventuel højrisiko. De orange søjler angiver den standard daglige risikoværdi, og de røde søjler den daglige risikoværdi korrigeret for UV-stråling, som dræber skimmelsporerne og kan derfor være lavere end de orange søjler. Hvis der er et lavt til middel infektionstryk - og en enkelt eller flere søjler er nul eller tæt på nul, så betyder det, at risikoen for fjernsmitte via luftbårne sporangier er lille.

Primære meteorologiske data

De primære meteorologiske data viser de historiske værdier samt en syv dages prognose for temperatur, relativ fugtighed og nedbør. Disse primære data indgår i udregningen af daglige risikoværdier og infektionstryk.

Dosismodel

I skimmelstyring kan man vælge to dosismodeller A og B i et syv dages interval. Begge dosismodeller er kendetegnende ved at anvende variable doseringer af Ranman Top og Revus afhængig af om der er fund af skimmel i Danmark eller regionen (ca. 50-100 km). Vejledende dosering 100 (%) angiver fuld dosering og 50 (%) angiver halv dosering. I dosismodel A anvendes fuld dosering ved et infektionstryk på over 20, hvis der er fund af kartoffelskimmel i regionen. I model B anvendes maksimalt 75 % (3/4) dosering og forudsætter optimalt sprøjtevejr, sprøjtebetingelser og kendskab til risikoen ved anvendelse af reducerede doser. Skimmelstyring er en vejledningsmodel og IKKE en beslutningsmodel. Det kan derfor være nødvendigt at afkorte eller forlænge intervallet på 7 dage, tilsætte kurative midler som cymoxanil og propamocarb i tilfælde af højrisiko i slutningen af intervallet eller anvende andre midler i fuld dosering. 

Nedbørskort

Se kort for nedbør

På nedbørskortet er det muligt at se nedbøren på én dag eller i en selvvalgt periode. Dette kan bruges dels til vanding men også i vurderingen i risikoen for angreb af jordbåren smitte (oospore) omkring fremspiring.

Fungicidtabel

Oversigt over effekten af svampemidler over for skimmel og bladplet i kartofler vurderet i en europæisk arbejdsgruppe (publiceret på Euroblight Workshop 2019).  

Middel Do-se-
ring
Midlernes effekt1)
Blad (0-5) Knold (0-5) Ny- vækst Stæn-
gel
Fore-byg-gende Ku-ra-
tivt
Anti-sporu-lering Regn-fast-hed Blad-
plet
Mobi-
li-

tet
Acrobat New (Dimethomorph + Mancozeb) 2,4 kg 3 - - ●(●) ●● (●) ●● ●●(●) - T+K
Banjo Forte
(Dimethomorph + Fluazinam)
1,0 l 3,7 3,3 ●●(●) ●● ●●(●) - T+K
Consento
(Fenamidon + Propamocarb)
2,0 l 2,5 - ●(●) ●● ●●(●) ●● ●● ●●● ●● S+T
Curzate
(Cymoxanil +
Mancozeb)
2,2 kg - - - ●(●) ●● ●● ●● - T+K
Dithane/Tridex
Mancozeb
2 kg 2 0 - ●● 0 0 ●(●) ●● K
Proxanil
(Propamocarp + cymoxanil)
2,0 l - - - - ●(●) ●●(●) ●●(●) - - S+T
Proxanil + Ranman
Top (Propamocarp
+ cymoxanil)
+ cyazofamid
2,0 l+ 0,5 l - 4,6 - - - - - - - S+T+K
Ranman Top
Cyazofamid
0,5 l 3,8 3,8 ●● ●●● 0 0 ●●● - K
Revus
Mandipropamid
0,6 l 4 - ●● ●(●) ●●● ●(●) ●●●   T+K
Shirlan/Zignal
(Fluazinam)
0,4 l 2,9 - - ●●● 0 0 ●●(●) (●) K
 1. Karakter for effekt på bladskimmel er baseret på europæiske forsøg (inkl. Danmark) 2012-2019. Knoldskimmel baseret på vurdering fra forsøg 2009-2011. Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg. Vurdering af virkning er baseret på både forsøg og erfaringer.
  0 Ingen virkning
  nogen virkning
  ●● god virkning
  ●●● meget god virkning
  - anbefales ikke.

  Hvor intet er anført, er der ingen oplysninger.
  ”Blad”: Virkning mod bladskimmel
  på en skala fra 2 - 5
  ”Knold”: Virkning mod knoldangreb
  på en skala fra 0-5.
  Nyvækst” Midlets evne til at beskytte nyvækst/uudviklede blade.
  ”Forebyggende”: Midlets samlede fremadrettede effekt, når det er udbragt før infektion.
  Kurativ”: Vurdering af midlernes effekt, hvis der sprøjtes efter infektion (12-24 timer).
  Antisporulerende effekt”: Effekt på svampens evne til at sporulere (danne sporangier).
   Regnfasthed”: Vurdering af midlernes regnfasthed ca. en time efter sprøjtning.
  ”Bladplet”: Vurdering af midlernes effekt på kartoffelbladplet (
  Alternaria).
  ”Mobilitet”: T=
  translaminær middel (går gennem bladet), K=kontaktmiddel (beskytter den behandlede overflade og S = systemisk middel (trænger ind og delvis rundt i bladet).
 2. Ved gentagen (ugentlig) behandling igennem hele vækstsæsonen.

 Video om kartoffelskimmel

Sidst bekræftet: 27-05-2019 Oprettet: 15-05-2012 Revideret: 27-05-2019

 Registreringsnet Danmark

 Infektionstryk

 

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.