Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2016

  

Oprettet: 15-05-2012

Skimmelstyring

Bemærk at browsere håndterer sikkerheden omkring scripts forskelligt. Hvis du får vist en fejl eller ingenting i boksen til højre og nedenfor, så skal du tillade scripts ved at:
Internet Explorer: tryk på F5-knappen og vælg "Vis alt indhold" i boksen nederst,
Chrome: Klik på skjoldet i adresselinjen øverst til højre og vælg "Indlæs usikre scripts",  
Firefox: Klik på skjoldet i adresselinjen øverst til venstre og vælg "Indstillinger" og derefter "Deaktiver beskyttelse for nu". 

Skimmelstyring indeholder forskellige komponenter og skal alene betragtes som et beslutningsstøtteværktøj ved valg af middel, dosering og sprøjtetidspunkt og ikke som en beslutningsmodel. Se vilkår for anvendelse.

Skimmelstyring til brug i stivelseskartofler

Skimmelstyring er et beslutningsstøttesystem til behovsbestemt forebyggelse af kartoffelskimmel. Skimmelstyring er ikke en beslutningsmodel, som angiver et eksakt tidspunkt, middel og dosering, men et system som angiver en kalkuleret vejrbetinget risiko for kartoffelskimmel og et forslag til middel og dosering. Skimmelstyring er kun udviklet til brug i stivelseskartofler.

Registreringsnettet

Se registreringsnettet for skimmel i Danmark og Norden

Registreringsnettet viser fund af kartoffelskimmel i Danmark.  Der er specielt fokus på de tidlige fund af skimmel. Nye fund indrapporteres til SEGES og gøres synlige på registreringsnettet indenfor 1-2 dage. De røde og blå prikker angiver fund, som er henholdsvis mindre og mere end 10 dage gamle. En grøn prik viser, at der er set efter skimmel men ingenting fundet.

Infektionstryk af kartoffelskimmel

Se infektionstryk, daglige risikoværdier og primære meteorologiske data

Den gule graf og de blå søjler angiver henholdsvis infektionstrykket for kartoffelskimmel og den daglige nedbør. Infektionstrykket (gule graf) angives på en skala fra 0 – 100 og de blå søjler angiver nedbøren på en skala fra 0-50. Infektionstrykket er en løbende sum af risikotimer for fem dage (to dage tilbage, dags dato, to dage frem), og som er et udtryk for risikoen for sporedannelse, spredning og infektion af kartoffelskimmel. Prognosen for infektionstryk rækker fem dage frem inkl. dags dato. Infektionstrykket kan været målt som et gennemsnit af flere klimastationer.

Ved et infektionstryk under 20 er der lav risiko for skimmel, mellem 20 og 40 er der middelrisiko og ved et infektionstryk over 40 er der høj risiko. Vælg postnummer, dato interval, årstal og dosismodel A og B under figuren. Dosismodel A er den mere sikre model, som anvender den højeste dosering. Dosismodel B anvender en generel lavere dosering og bør kun anvendes af de avlere, som har erfaring med Skimmelstyring model A og risikoen ved brug af reducerede doseringer. De vejledende doseringer i de to kolonner anvendes ved fund af kartoffelskimmel i Danmark og indenfor Regionen (25-50 km), hvor marken findes.
I de to kolonner angives de vejledende doseringer angives i procent af normaldosering (50, 75 og 100 procent), men kun ved brug af enten Revus eller Ranman Top og under forudsætning af, at man har overholdt et 7-dages sprøjteinterval. Vælg den procent dosering som er udtryk for det højeste infektionstryk i prognosen. Hvis infektionstrykket i prognosen på et tidspunkt fx ligger mellem 60-80 vil den anbefalede dosering være henholdsvis 50 pct. og 100 pct. af normaldoseringen, hvis der er skimmel i Danmark og/eller i regionen.

Daglige risikoværdier

De daglige risikoværdier udtrykker antallet af timer pr. dag, hvor temperaturen er >10 0C og luftfugtigheden er > 88 %. Gælder kun perioder hvor der har været mindst 10 sammenhængende timer med Rh>=88 %.
De daglige risikoværdier kan være med til at vise om størrelsen af infektionstrykket skyldes flere dage med middelrisiko eller få dage med eventuel højrisiko. De orange søjler angiver den daglige risikoværdi og de røde søjler den daglige risikoværdi korrigeret for UV-stråling som dræber skimmelsporerne og kan derfor være lavere end de orange søjler. Hvis der er et lavt til middel infektionstryk - og en enkelt eller flere søjler er nul eller tæt på nul, så betyder det, at risikoen for fjernsmitte via luftbårne sporangier er lille. De korrigerede røde søjler vises kun i prognosen for to dage, hvorimod de orange ikke-korrigerede vises for fem dage. Det skyldes at vi kun får strålingsdata i prognosen for 60 timer. De orange søjler beregnes udelukkende med temperatur og Rh som er tilgængelige syv dage frem.

Primære meteorologiske data

De primære meteorologiske data viser de historiske værdier samt en prognose for temperatur, relativ fugtighed og nedbør syv dage frem. Disse primære data indgår i udregningen af daglige risikoværdier og infektionstryk.

Nedbørskort

Se kort for nedbør

På nedbørskortet er det muligt at se nedbøren på én dag eller i en selvvalgt periode. Dette kan bruges dels til vanding men også i vurderingen i risikoen for angreb af jordbåren smitte (oospore) omkring fremspiring.

Fungicidtabel

Oversigt over effekten af svampemidler over for skimmel og bladplet i kartofler vurderet i en europæisk arbejdsgruppe (publiceret ved Euroblight Workshop 2015).  

Middel Do-se-
ring
Midlernes effekt1)
Blad (0-5) Knold (0-5) Ny- vækst Stæn-
gel
Fore-byg-gende Ku-ra-
tivt
Anti-sporu-lering Regn-fast-hed Blad-
plet
Mobi-
li-

tet
Acrobat New (Dimethomorph + Mancozeb) 2,4 kg 3 - - ●(●) ●● (●) ●● ●●(●) - T+K
Banjo Forte
(Dimethomorph + Fluazinam)
1,0 l 3,7 3,3 ●●(●) ●● ●●(●) - T+K
Consento
(Fenamidon + Propamocarb)
2,0 l 2,5 - ●(●) ●● ●●(●) ●● ●● ●●● ●● S+T
Curzate
(Cymoxanil +
Mancozeb)
2,2 kg - - - ●(●) ●● ●● ●● - T+K
Dithane/Tridex
Mancozeb
2 kg 2 0 - ●● 0 0 ●(●) ●● K
Proxanil
(Propamocarp + cymoxanil)
2,0 l - - - - ●(●) ●●(●) ●●(●) - - S+T
Proxanil + Ranman
Top (Propamocarp
+ cymoxanil)
+ cyazofamid
2,0 l+ 0,5 l - 4,6 - - - - - - - S+T+K
Ranman Top
Cyazofamid
0,5 l 3,8 3,8 ●● ●●● 0 0 ●●● - K
Revus
Mandipropamid
0,6 l 4 - ●● ●(●) ●●● ●(●) ●●●   T
Shirlan/Zignal
(Fluazinam)
0,4 l 2,9 - - ●●● 0 0 ●●(●) (●) K

1) Karakter for effekt på bladskimmel er baseret på europæiske forsøg (inkl. Danmark) 2006-2012. Knoldskimmel baseret på vurdering fra forsøg 2009-2011. Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg. Vurdering af virkning er baseret på både forsøg og erfaringer. 0 Ingen virkning, nogen virkning, ●● god virkning, ●●● meget god virkning, - anbefales ikke. Hvor intet er anført, er der ingen oplysninger. ”Blad”: Virkning mod bladskimmel på en skala fra 2 - 5, ”Knold”: Virkning mod knoldangreb på en skala fra 0-5. ”Nyvækst” Midlets evne til at beskytte nyvækst/uudviklede blade. ”Forebyggende”: Midlets samlede fremadrettede effekt, når det er udbragt før infektion. Kurativ”: Vurdering af midlernes effekt, hvis der sprøjtes efter infektion (12-24 timer). Antisporulerende effekt”: Effekt på svampens evne til at sporulere (danne sporangier). Regnfasthed”: Vurdering af midlernes regnfasthed ca. en time efter sprøjtning. ”Bladplet”: Vurdering af midlernes effekt på kartoffelbladplet (Alternaria). ”Mobilitet”: T= translaminær middel (går gennem bladet), K=kontaktmiddel (beskytter den behandlede overflade og S = systemisk middel (trænger ind og delvis rundt i bladet).

2)   Ved gentagen (ugentlig) behandling igennem hele vækstsæsonen

Sidst bekræftet: 08-05-2015 Oprettet: 15-05-2012 Revideret: 15-05-2012

 Registreringsnet Danmark

 Registreringsnet skimmel

Se baggrundsoplysninger for Danmark og Norden.

 Infektionstryk

 

 Video om kartoffelskimmel

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Dispensation for anvendelse af Titus WSB i Kartofler
Der er givet dispensation til anvendelse af Titus WSB (reg.nr. 3-200) til ukrudtsbekæmpelse i kartofler i perioden 15. mart...
01.03.18
Prestige FS 370 må kun anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen i marken
Bayer har truffet en europæisk beslutning om, at Prestige FS 370 kun må anvendes til svampe- og insektbekæmpelse i kartofle...
10.01.18
Black dot har stor betydning for både udbytte og skindkvalitet
Black dot forårsages af Collectotriochum coccodes og er den sygdom i England med størst betydning for kvaliteten af spiseka...
22.12.17
Fund af rodgallenematode Meloidogyne chitwoodi i Sverige
Fund af den frilevende nematode Meloidogyne chitwoodi i Sverige giver anledning til bekymring på grund dens udbytte- og kva...
15.11.17
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
30.10.17