Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-12-2014

Dyrkningsvejledninger 

Oprettet: 17-10-2006
Revideret: 11-11-2009

Nøgen havre - økologisk dyrkningsvejledning

Økologisk dyrkningsvejledning
Ajourført den 17. oktober 2006


Nøgen havre

Produktionsmål

Jordbehandling

Høst og lagring

Sortsvalg

Plantetal

 

I dyrkningsvejledningen for nøgen havre er kun medtaget de forhold, som enten er vigtige for produktion eller adskiller sig fra dyrkning af foderhavre. Derfor kan det være en god ide og læse dyrkningsvejledningen for økologisk havre.

Der er ikke gennemført dyrkningsforsøg med nøgen havre i samme omfang som tilfældet er med almindelig havre. Derfor er nedenstående anbefalinger en blanding af viden fra litteratur, forsøg og praktiske erfaringer.

Produktionsmål til top
Nøgen havre adskiller sig ikke væsentligt fra almindelig havre i forhold til dyrkningen, men udbytteniveauet er lavere da kernen er uden skaller efter høst. Udbytteniveauet er 35 pct. lavere end i almindelig havre.

Der er kun en meget lille økologisk produktion af nøgen havre, som sker på kontrakt. Husdyrproducenter med svin, fjerkræ og kalve kan med fordel anvende nøgen havre i deres egne foderblandinger.

Sortsvalg til top
Der udbydes kun ganske få sorter her i landet, så kontakt udbyderne af såsæd i god tid så du kan være sikker på at få noget såsæd. Det lille sortsudvalg betyder samtidig, at sorten ikke altid er afprøvet under danske dyrkningsforhold, hvilket kan gøre dyrkningen lidt mere risikobetonet.

Jordbehandling til top
Nøgen havre er meget følsom for manganmangel, derfor er det vigtigt at pakke jorden rigtigt i forbindelse med såningen.

Forebyggelse af manganmangel gøres bedst ved enten at anvende furepakker ved pløjningen eller tromle jorden med en cementtromle efter pløjning. Anvendes der furepakker, tromles der med knast- eller ringtromle mellem pløjning og såning. Tromlingen sikrer, at jorden også pakkes i de øverste jordlag. Furepakkeren pakker mellem 8-10 cm og furebunden. En cementtromle pakker jorden fuldt så godt som de tungeste furepakkere i dybden og pakker også jorden i overfladen.

Mellem pløjning, furepakning og efterfølgende tromling må jorden gerne lejre sig et par dage før såning. Såbedsharvning gennemføres kun hvis der er behov, og det sikres at harvedybden er minimal.

Plantetal til top
Havre sås så snart jorden er tjenlig i foråret. Der tilstræbes en jævn og ensartet sådybde på 4-5 cm. Det skal sikres, at alle kerner kommer ned i jorden og bliver dækket.

Der stiles normalt efter at etablere 350 planter pr. m2, hvilket svarer til 150-170 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes ud fra følgende formel:

Udsæd i kg pr. ha = Ønsket antal planter pr. m2 x TKV
Procent markspiring

Høst og lagring til top
Nøgen havre er svær og høste så den er lagerfast, men det er vigtigt at høste afgrøden, når den er moden, dvs. når kernen er vanskelig at dele med neglen. Kernerne sidder ikke ret fast. Under ugunst­ige vejrforhold kan den være meget spildsom. Hvis der er stærk lejesæd, så skal man også høste, så snart det er muligt. Risikoen for spiring i liggende havre i fugtigt vejr er betydelig. Hvis havren er knækket midt på strået lige før modenhed, så kan den tåle og stå længe uden større risiko for spild eller spiring.

Nøgen havre skal nedtørres til 12 pct. vand for at være lagerfast. Den lave vandprocent skyldes, at kornet pga. sit høje fedtindhold ellers risikerer at harske, og dermed ikke er så velegnet til foder. Nøgen havre er følsom for mekanisk påvirkning. Man kan derfor risikere et større angreb af svampe på kernerne, hvis lagringsforholdene ikke er optimale. Spireprocenten i udsæd af nøgen havre kan blive lav, hvis den tærskes for hårdt.

Nøgen havre har flere kerner i toppens enkelte småaks. De yderste kerner i småakset har tendens til at blive små, dette skal man være opmærksom på ved høst for at undgå spild ved mejetærskningen.

Sidst bekræftet: 28-01-2014 Oprettet: 17-10-2006 Revideret: 11-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø

Af samme forfatter

Kaliumgødskning
Supplerende kaliumgødskning af økologiske afgrøder
10.07.13
Økologisk majs etableret efter første slæt græs
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducente...
05.10.07
Svenske erfaringer med vinterrybs
I Sverige dyrkes vinterrybs til samme formål som vinterraps, og her er gengivet de svenske erfaringer med dyrkning af vinte...
22.12.05
Dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 - 2005
Danske erfaringer med dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 og 2005. Vinterraps giver et højere udbytte, men vinterrybs k...
22.12.05
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05