Oprettet: 11-02-2020

Kvælstofstrategi til vinterbyg

Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling, da afgrøderne generelt er svage i væksten og der er ekstra behov for buskning i foråret.

En tilpasset kvælstofstrategi skal sikre, at afgrøden får tilstrækkelig med kvælstof gennem hele vækstsæsonen, men samtidig ikke så meget, at risikoen for bl.a. lejesæd øges.

Især i det vestlige Danmark blev vintersæden mange steder sået relativt sent i et dårligt såbed og et meget vådt efterår, og derfor har mange vintersædsmarker udviklet sig dårligt, og her ved indgangen til foråret fremstår markerne svage. Vinterbyggen er derfor generelt så svag, at vi anbefaler at øge kvælstofmængden ved første tildeling.

Nye landsforsøg og forsøg i England tyder på, at man med fordel kan tilføre en større andel af kvælstoffet ved første tildeling, end det hidtil har været praksis. Årsagen er tilsyneladende, at man derved stimulerer et større antal aksbærende skud. Man skal dog være opmærksom på, at en tidlig tilførsel af en stor mængde kvælstof også øger risikoen for lejesæd, og hvis man har erfaring med lejesæd på bedriften, bør vækstreguleringsstrategien skal tilpasses derefter.

I tabellen er vist forslag til strategier for en todelt kvælstoftilførsel i vinterbyg.

  Vegetationsindeks,
NDVI 1)
Primo marts,
kg N/ha
Medio april (st. 30),
kg N/ha 2)
Kraftige marker Over 0,75 80 Resten
Middel 0,50-0-75 100 Resten
Tynde marker Under 0,50 120 Resten

1) Vegetationsindekset NDVI kan ses på CropManager eller CropSat.

2) Hvis der vælges en tredelt strategi – f.eks. ved ønske om graduering af sidste tildeling - gemmes ca. 40 kg N, som udbringes i st. 32-37 (ca. 1. maj).

Som hjælp til at vurdere, om afgrøden er kraftig, kan man se vegetationsindekset på CropManager.dk eller CropSat.dk.

En tredeling vil reducere risikoen for lejesæd og øge proteinprocenten i kernen en lille smule i forhold til en todeling, men det vil kun have minimal betydning for høstudbyttet. Hvis man vælger en todelt strategi skal vinterbyggen færdiggødskes med resten af kvælstoffet i sidste halvdel af april.

Gødskning med husdyrgødning

Bruges gylle ved første tildeling bør der suppleres med en mindre mængde handelsgødning med et højt svovlindhold – f.eks. svovlsur ammoniak eller ved at anvende forsuret gylle. Ellers risikerer man svovlmangel i afgrøden, som kan blive særlig slem i år, hvor udvaskningen af svovl er større end normalt på grund af den høje vinternedbør. Effekten af forsuring er størst, hvis gyllen udbringes på dage med høje temperaturer, vind og lav luftfugtighed, samt i en lav og tynd afgrøde.

Udtag en prøve til analyse af gyllens næringsstofindhold før den udbringes for at sikre en optimal eftergødskning af afgrøden. Vær opmærksom på at slangerne udbringer gyllen så tæt på jordoverfladen som muligt. Det reducerer risikoen for ammoniaktab.

Gylle til vinterbyg bør udbringes ved begyndende vækst i foråret for at minimere køreskaden. Udbringningen kan ske på arealer, hvor der er let frost om morgenen, men bemærk kravet om, at jorden skal være er optøet i dybden i løbet af dagen. Tidlig tilførsel af kvælstof er vigtigere i vinterbyg end i vinterhvede, men så længe første tildeling sker inden 1. april, koster det sjældent udbytte.

Gødningstype

Valg af gødningstype er beskrevet i artiklen Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd.

Ved første tilførsel anbefales det at bruge en svovlholdig gødning. Hvor der er brug for fosfor og kalium, bør dette også tilføres ved første gødskning. Ved brug af urea skal man både passe på ammoniakfordampning ved at tilsætte ureaseinhibitor og sikre afgrødens svovlforsyning på anden måde.

Anden tildeling sker medio april omkring stadium 30. Flydende gødning eller andre amidholdige gødninger skal udbringes 8-14 dage før, fordi de skal omdannes til ammonium, før de virker.

En eventuel tredje tildeling kan ske fra st. 32 til begyndende skridning med fuld udbytteeffekt. Tredelingen kan sikre et lidt højere proteinindhold end en todeling, men normalt ikke større udbytte. Tredeling er desuden en god strategi, når man ønsker at omfordele kvælstof efter væksten på de enkelte marker.

På arealer med manganmangel kan tidlig tilførsel af kvælstof og især tilførsel af svovlsur ammoniak forbedre tilgængeligheden af mangan i jorden. Ifølge de nye regler skal det dog ske inden 1. april for at reducere risikoen for ammoniakfordampning. Tilførsel af svovlsur ammoniak mod manganmangel bør suppleres med udsprøjtning af mangan senere på foråret.

Se også dyrkningsvejledninger for de enkelte vintersædsafgrøder på LandbrugsInfo.

Sidst bekræftet: 11-02-2020 Oprettet: 11-02-2020 Revideret: 11-02-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Landskonsulent

Martin Nørregaard Hansen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20
Kvælstofbehov i vinterraps 2020
Målinger af kvælstofoptagelse, N-min i foråret og satellitfoto viser, at kvælstofbehovet også i vinterraps i 2020 er større...
26.03.20
Behovet for næringsstoffer er større end normalt i 2020
Behovet for mobile næringsstoffer som kvælstof, svovl, bor og i nogen grad kalium på grovsandet jord er i 2020 større end n...
25.03.20