Oprettet: 12-03-2019

Beregning af N-min-behov ud fra N-min-målinger

Regnearksprogram til beregning af kvælstofbehov ud fra N-min og N-min ud fra laboratorieanalyser. En pjece beskriver anvendelsen af N-min.

Beregning af N-min og kvælstofbehov samt N-min-pjece

Beregning af kvælstofbehov

I regnearket kan foretages en beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-måling i marken. N-min skal først omregnes til den aktuelle N-min i roddybden. Det kan også gøres i regnearket. For at beregne kvælstofbehovet skal følgende oplysninger indtastes.

 • N-min i roddybden samt prøvedato
 • Afgrøde 2019 og forventet udbytte
 • For- og forforfrugt, herunder efterafgrøde
 • Tilførsel af husdyrgødning til for- og forforfrugt
 • Markens dyrkningshistorie generelt

I forhold til tidligere korrigeres N-min automatisk for prøvedatoer, så også N-min-prøver udtaget i februar kan anvendes. I stedet for at taste en detaljeret dyrkningsplan ind i 5 år, indtastes den kun for de to foregående år, men til gengæld skal markens generelle dyrkningshistorie indtastes. I programmet kan også nedmuldningstidspunkt for efterafgrøder håndteres.

I programmet kan udskrives resultatet til landmanden.

Beregning af N-min ud fra laboratoriernes analyseværdier

På analysesedlerne fra laboratorierne er jordens indhold af mineralsk kvælstof (nitrat-N + ammonium-N = N-min) normalt opgivet i mg pr. kg tør jord (= ppm). Før analyseværdierne kan anvendes i beregningen af kvælstofbehovet, skal de omregnes til kg N pr. ha i roddybden.

I beregningerne indgår jordens rumvægt og afgrødens roddybde. Beregningerne gennemføres med følgende forudsætninger:

 • Rumvægt: For jordlagene 0-25 cm og 25-50 cm anvendes rumvægten 1,4. For jordlagene 50-75 cm og 75-100 cm anvendes rumvægten 1,52.
  Der er lavet en facilitet i regnearket, så man kan indtaste egne rumvægte.
 • Roddybde: For grovsandet jord (JB 1 og 3) anvendes roddybden 50 cm, for finsandet jord (JB 2 og 4) anvendes roddybden 75 cm og for lerjord (JB over 4) anvendes roddybden 100 cm.
  For nogle grønsagsafgrøder er roddybden mindre – se N-min pjecen
Sidst bekræftet: 12-03-2019 Oprettet: 12-03-2019 Revideret: 12-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam


Af samme forfatter

Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. I år er hvedemarkerne relativt svage ma...
11.02.20
Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd
Forskellige kvælstoftyper virker forskelligt ved udbringning i vintersæd. Derfor skal udbringningstidspunkt og -teknik afpa...
11.02.20

Læs også