Oprettet: 12-03-2019

Beregning af N-min-behov ud fra N-min-målinger

Regnearksprogram til beregning af kvælstofbehov ud fra N-min og N-min ud fra laboratorieanalyser. En pjece beskriver anvendelsen af N-min.

Beregning af N-min og kvælstofbehov samt N-min-pjece

Beregning af kvælstofbehov

I regnearket kan foretages en beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-måling i marken. N-min skal først omregnes til den aktuelle N-min i roddybden. Det kan også gøres i regnearket. For at beregne kvælstofbehovet skal følgende oplysninger indtastes.

 • N-min i roddybden samt prøvedato
 • Afgrøde 2019 og forventet udbytte
 • For- og forforfrugt, herunder efterafgrøde
 • Tilførsel af husdyrgødning til for- og forforfrugt
 • Markens dyrkningshistorie generelt

I forhold til tidligere korrigeres N-min automatisk for prøvedatoer, så også N-min-prøver udtaget i februar kan anvendes. I stedet for at taste en detaljeret dyrkningsplan ind i 5 år, indtastes den kun for de to foregående år, men til gengæld skal markens generelle dyrkningshistorie indtastes. I programmet kan også nedmuldningstidspunkt for efterafgrøder håndteres.

I programmet kan udskrives resultatet til landmanden.

Beregning af N-min ud fra laboratoriernes analyseværdier

På analysesedlerne fra laboratorierne er jordens indhold af mineralsk kvælstof (nitrat-N + ammonium-N = N-min) normalt opgivet i mg pr. kg tør jord (= ppm). Før analyseværdierne kan anvendes i beregningen af kvælstofbehovet, skal de omregnes til kg N pr. ha i roddybden.

I beregningerne indgår jordens rumvægt og afgrødens roddybde. Beregningerne gennemføres med følgende forudsætninger:

 • Rumvægt: For jordlagene 0-25 cm og 25-50 cm anvendes rumvægten 1,4. For jordlagene 50-75 cm og 75-100 cm anvendes rumvægten 1,52.
  Der er lavet en facilitet i regnearket, så man kan indtaste egne rumvægte.
 • Roddybde: For grovsandet jord (JB 1 og 3) anvendes roddybden 50 cm, for finsandet jord (JB 2 og 4) anvendes roddybden 75 cm og for lerjord (JB over 4) anvendes roddybden 100 cm.
  For nogle grønsagsafgrøder er roddybden mindre – se N-min pjecen
Sidst bekræftet: 12-03-2019 Oprettet: 12-03-2019 Revideret: 12-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam


Af samme forfatter

Kort over krav om målrettede efterafgrøder i efteråret 2020 foreligger nu
Den 25. november er der indgået en politisk aftale om fremrykning af kvælstofindsatsen fra 2021 til 2020. Det betyder at kr...
25.11.19
Fremrykning af efterafgrødekravet betyder ca. 130.000 ha flere efterafgrøder i efteråret 2020
Fremrykning af efterafgrødekravet fra 2021 til 2020 giver behov for væsentlige ændringer i landmandens mark- og gødningspla...
12.11.19
Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Manual for udtagning af jordprøver på landbrugsjord
Jordprøver skal udtages og håndteres i henhold til denne vejledning med mindre andet er aftalt med landmanden eller en ande...
13.08.19
Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvæl...
12.08.19

Læs også