Planteavlsorientering - 154

Oprettet: 24-04-2013
Revideret: 25-04-2013

Foreløbige resultater af drænvandsundersøgelsen 2012/13

En foreløbig opgørelse af landbrugets drænvandsundersøgelse 2012/13 på 426 lokaliteter viser, at det gennemsnitlige indhold af total-kvælstof er 8,3 mg pr. liter i forhold til 6,7 mg pr. liter året før, hvor der var 232 lokaliteter.

Indhold:

Resumé
En foreløbig opgørelse af landbrugets drænvandsundersøgelse 2012/13 på 426 lokaliteter viser, at det gennemsnitlige indhold af total-kvælstof er 8,3 mg pr. liter i forhold til 6,7 mg pr. liter året før, hvor der var 232 lokaliteter. Årsagen til den højere kvælstofkoncentration i 2012/13 kan være, at nedbør og afstrømning i 2012/13 har været mindre end året før. Udledningen af kvælstof fra rodzonen har derfor været i samme niveau. 

Efter initiativ fra Sektorbestyrelsen, Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer blev der i 2011 igangsat en monitering af kvælstof- og fosforkoncentrationen i drænvand. Moniteringen er fortsat i 2012/13. Prøvetagningen er foretaget af landmænd og konsulenter. Videncentret for Landbrug (VFL) har koordineret prøvetagningerne og stået for indsamling af oplysninger. Laboratoriet AnalyTech har analyseret drænvandsprøverne for nitrat-N, total-N og ortho-P.

Resultaterne af moniteringen 2011/12 fremgår af rapporten ”Drænvandsundersøgelsen 2011/12”.

I det følgende vises de foreløbige resultater for 2012/13. Med hensyn til forklaring af metoder, vejledning til tolkning mv. henvises til rapporten fra sidste år. Der vil senere blive udarbejdet en mere uddybende rapport for resultaterne i 2012/13, hvor sammenhængen mellem dyrkningsforhold og koncentrationer vil blive nærmere analyseret.

I undersøgelsen måles kun koncentrationen af kvælstof, mens afstrømningen af drænvand ikke måles. Derfor kan udledningen af kvælstof gennem dræn ikke bestemmes. Hvis det antages, at den målte koncentration i drænvandet er gældende for hele den afstrømmende vandmængde fra rodzonen, kan den samlede nettoudledning af kvælstof fra rodzonen beregnes ud fra den samlede afstrømning fra arealet. Denne størrelse angiver ikke den samlede bruttoudvaskning af kvælstof fra rodzonen, fordi den målte koncentration i drænvand kan være påvirket af, at en del af tilstrømningen til drænet kan være ”ældre grundvand”, hvor kvælstofindholdet er lavt grundet denitrifikation i eller omkring grundvandsspejlet. Beregningen forudsætter også, at det ældre grundvand, der afstrømmer gennem drænet, stammer fra samme drænopland.

Før den del af afstrømningen, der sker mod grundvandet, når det marine miljø, vil der ske en yderligere denitrifikation under transport gennem dybere jordlag og gennem vandløb og søer. Også en del af det kvælstof, der udledes gennem dræn, vil blive reduceret under transport gennem vandløb og søer. I gennemsnit regner man med, at kun ca. en tredjedel af det kvælstof, der udvaskes fra rodzonen, når det marine miljø.

Til top

Hovedresultat

Kun prøvelokaliteter, der er angivet som drænbrønd, drænudløb eller drængrøft er medtaget. Desuden indgår kun prøvelokaliteter, hvor der er udtaget minimum 3 prøver fordelt på november, januar og marts. I en del tilfælde har prøver ikke kunne udtages i marts måned, fordi drænene ikke var vandførende. Disse lokaliteter indgår ikke i opgørelsen. Der indgår 426 lokaliteter i opgørelsen.

Resultatet af moniteringen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Resultater af måling af nitrat-N og total-N i landbrugets drænvandsundersøgelse for 2011/12 og 2012/13.

Landskabstype 2012/2013 2011/2012
Antal Mg pr. liter Antal Mg pr. liter
Nitrat-N Total-N Nitrat-N Total-N
Alle prøver 426 7,0 8,3 232 5,8 6,7
Højbund 261 8,0 9,0 111 7,1 7,6
Lavbund, ikke ådale 133 5,3 7,0 68 3,7 5,0
Lavbund, ådale 22 7,0 8,9 19 5,6 6,5

 

I gennemsnit af alle prøver er målt et indhold af total-N på 8,3 mg pr. liter. Indholdet er størst på højbundsarealer og mindst på lavbundsjord, der ikke er i ådale. Det samme var tilfældet i 2011/12 og forklaringen er, at der på lavbundsjord er sket en større denitrifikation af kvælstof i det vand, der løber i drænene.

Indholdet af total-N er godt 20 pct. højere i 2012/13 end året før. Det kan skyldes afvigende klimatiske forhold årene i mellem. I 2011/12 var nedbøren fra august til marts 72 mm større end i samme periode 2012/13. En beregning af afstrømningen med en simpel model ud fra nedbør, jordtype, bevoksning mv. viser, at afstrømningen ud af rodzonen var 19 pct. større i 2011/12 end i 2012/2013. Antager man, at den målte koncentration i drænvandet er gældende for hele den afstrømmende vandmængde fra rodzonen, bliver nettoudledningen fra rodzonen stort set ens i de to sæsoner (26 kg kvælstof pr. ha.).

Trods det højere indhold af total-N i landbrugets drænvandsundersøgelse 2012/2013 i forhold til året før, viser målingerne et lavere indhold end i tidligere gennemførte drænvandsundersøgelser og også lavere end målinger i de såkaldte Landovervågningsoplande, der foretages af Aarhus Universitet, hvor gennemsnittet af målinger på 6 dræn på højbundsjord i gennemsnit af perioden fra 2000-2010 viste et gennemsnit på 14,0 mg total-N pr. liter.

Til top

Variationen i indhold af total-N i drænvand

Der er en meget stor variation i koncentrationerne mellem lokaliteterne. Det er vist i figur 1, hvor gennemsnitskoncentrationen af total-N er vist for hver lokalitet sorteret i stigende orden.


Figur 1. Indhold af total-N for hver af de 421 lokaliteter.

Opgørelsen viser, at på 20 pct. af lokaliteterne er koncentrationen af total-N under 3,9 mg pr. liter. Omvendt er koncentrationen på de 20 pct. af lokaliteterne med højest indhold over 12,1 mg pr. liter.

Til top

Geografisk variation

I tabel 2 er vist en opdeling af resultaterne for 2012/13 og 2011/12 efter såkaldte georegioner, som er en inddeling af landet foretaget efter landskabs- og jordtyper.

Tabel 2. Resultaterne af landbrugets drænvandsanalyse opdelt efter georegion.

Georegion 2012/13 2011/12
Antal Nitrat-N Total-N Nedbør,
 mm
Beregnet
afstrøm-
ning, mm
Nettoudl.
kvælstof
kg N/ha
Antal Nitrat-N Total-N
Mg pr. liter  Mg pr. liter
Thy 36 5,8 6,7 626 415 28 16 5,4 6,1
Nordjylland 82 5,2 6,9 495 288 20 77 4,3 5,5
Vestjylland 54 5,2 6,3 744 611 39 19 7,3 7,7
Himmerland 38 7,1 9,1 487 287 26 27 6,2 7,4
Djursland 14 5,8 7,3 444 218 16 12 7,2 7,8
Midtjylland 40 6,8 8,0 579 402 32 18 5,9 6,7
Østjylland, Fyn, Sjælland og øvrige øer 149 9,0 10,0 453 213 21 54 6,6 7,1
Nordsjælland 6 9,5 11,2 420 284 32 8 7,9 8,7
Bornholm 4 7,0 8,0 497 252 20 1 13,2 13,7
 

Koncentrationen af kvælstof er størst på morænejorderne i Østjylland, Sjælland og øvrige øer samt Nordsjælland. Koncentrationen af kvælstof i drænvand siger ikke noget om kvælstofudvaskningen fra arealet, fordi afstrømningen af vand fra jorden også varierer mellem regionerne. Beregner man som beskrevet ovenfor nettoudledningen af kvælstof fra rodzonen ud fra hele den afstrømmende vandmængde og den målte drænvandskoncentration, bliver nettoudledningen på Djursland og georegion Østjylland, Fyn og Sjælland lavest.

Medforfatter: Camilla Lemming

Til top

Sidst bekræftet: 25-04-2013 Oprettet: 24-04-2013 Revideret: 25-04-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Pas på svovlmangel i år
I flere kornmarker er der på nuværende tidspunkt set svovlmangel. Behovet for svovl forventes at være større i år på grund ...
22.05.20
Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Kvælstofbehov i vinterraps 2020
Målinger af kvælstofoptagelse, N-min i foråret og satellitfoto viser, at kvælstofbehovet også i vinterraps i 2020 er større...
26.03.20
Behovet for næringsstoffer er større end normalt i 2020
Behovet for mobile næringsstoffer som kvælstof, svovl, bor og i nogen grad kalium på grovsandet jord er i 2020 større end n...
25.03.20