Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-09-2014

  

Oprettet: 05-09-2013

Kort og godt om drænvandsundersøgelserne

Hvad koster det at være med?

Hvis du som landmand selv ønsker at udtage prøver koster det 1.300 kr. eksklusiv moms pr. prøvested. Prisen dækker alle omkostninger i forbindelse med udstyr til prøvetagning, forsendelse og analyse af prøverne.
Læs mere

Hvis du ønsker at få en konsulent til at udtager prøverne, kan du kontakte din lokale rådgivningsvirksomhed og forhøre dig om et tilbud på opgaven.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du som landmand selv ønsker at udtage prøver, kan du tilmelde dig gennem spørgeskemaet herunder.
Læs mere.  

Hvis du ønsker, at få en konsulent til at udtage prøverne skal du kontakte din lokale rådgivningsvirksomhed.

Hvis du er konsulent, udvælger din rådgivningsvirksomhed en kontaktperson, der tilmelder virksomheden ved at kontakte Birgitte Pløger (bip@vfl.dk) hos Videncentret for Landbrug.
Læs mere.

Hvornår skal jeg tage prøver?

Du skal tage prøver tre gange i løbet af året. Datoerne for prøvetagning er:
25.-26. november 2013, 6.-7. januar 2014 og 10.-11. marts 2014.
Læs mere.

Hvilke dræn er gode at måle på?

De mest velegnede dræn at undersøge er frie drænudløb og drænbrønde. Vælg fortrinsvist dræn, der ikke har udløb under åens eller afvandingskanalens vandspejl. Desuden bør drænet fortrinsvist afvande landbrugsarealer. Det er vigtigt, at du ved, hvor vandet i drænet stammer fra (kig på drænkortet), og at der ikke ledes spildevand i drænet.

Hvis du ønsker det kan du også tage prøver på dræn, grøfter eller vandløb på naturarealer.
Læs mere.

Hvordan tager jeg prøver?

Der udtages både en filtreret og ufiltreret prøve. Den ufiltrerede prøve udtages ved at fylde flasken under drænudløbet, mens den filtrerede prøve udtages med en sprøjte og derefter trykkes gennem et filter. Prøvetagning i drænbrønde kan tages med en slange og en sprøjte. Du modtager alle materialerne til prøvetagning fra Videncentret for Landbrug. Sammen med materialerne får du også en udførlig vejledning i prøvetagning.
Læs mere.

Hvilke oplysninger skal jeg give for hvert prøvested?

Du skal forsyne os med visse grundoplysninger om hvert prøvested. Det drejer sig om oplysninger om afgrøde, jordtype, landskabstype og drænsystemets beskaffenhed. Indsamlingen af oplysninger sker ved at du svarer på et elektronisk spørgeskema.
Se liste med oplysninger.

Desuden skal vi kende koordinaterne for prøvestedet. Dem kan du finde med en GPS eller ved at finde prøvesteder i programmet Google Maps.
Læs mere.

Kan min mark identificeres i undersøgelsen?

Nej. Du vil forblive anonym i alt der udgives i forbindelse med undersøgelsen, og du eller din mark vil ikke kunne identificeres.

Hvordan skal mine resultater forstås?

Videncentret for Landbrug har udarbejdet en tolkningsvejledning til drænvandsprøverne. Når du har fået dine resultater, er du også meget velkommen til at kontakte Kristoffer Piil for en snak om dine resultater.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Kristoffer Piil står for at koordinere drænvandsundersøgelsen hos Videncentret for Landbrug. I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at skrive til ham på krp@seges.dk eller ringe på 8740 5574 i tilfælde af spørgsmål.

Sidst bekræftet: 05-09-2013 Oprettet: 05-09-2013 Revideret: 05-09-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Kristoffer Piil

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Kvælstofudnyttelse i majs – proteinindhold som styringsredskab i gødningsplanlægningen
En analyse af forsøg med stigende mængder kvælstof til majs viser, at man risikere udbytte tab i majs, hvis proteinindholde...
23.12.19
Udvikling i kvælstofkoncentrationer i vandløb i oplandene til Karrebæk Fjord, Ringkøbing Fjord og Skive Fjord
De nationale tiltag for at reducere kvælstof til vandmiljøet er slået forskelligt igennem afhængigt af oplandenes geologi. ...
16.12.19
Udvikling i nitrat i grundvandet i LOOP oplandene over de sidste 30 år
En nyere videnskabelig artikel viser, at nitratindholdet i det øvre grundvand er faldet i LOOP oplandene i de sidste 30 år....
06.12.19
Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?
At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både lovgivere og landmænd. Du kan i denne v...
15.10.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19