Planteavl 

Oprettet: 04-04-2003
Revideret: 05-04-2011

Vandingsregnskab

Grundlaget for korrekt styring af vandingen er et regnskab, der holder styr på nedbør, fordampning og vanding på de enkelte marker. Regnskabet giver overblik, så der kan vandes, inden der sker en kritisk udtørring af jorden. Med kendskab til de enkelte afgrøders kritiske grænse for vandmangel i forskellige faser kan der gennemføres en prioritering af vandingen, så der opnås bedst muligt udnyttelse af vandingsanlægget.

Et vandingsregnskab kræver kendskab til fordampningen, nedbøren samt den tildelte vandmængde. For at kunne styre vandingen korrekt kræves desuden kendskab til jordens vandholdende evne (plantetilgængeligt vand ved markkapacitet) samt afgrødernes tørkefølsomhed.

Fordampning
En afgrødes vandforbrug (den aktuelle fordampning) afhænger af vejret, afgrødens udvikling og vandbalancen i jorden. I princippet vil alle grønne afgrøder i vækst have fordampning. Der sker kun en minimal fordampning fra bar jord og først når afgrøderne har en vis bladmasse, vil de have fuld fordampning. Ved modning nedsættes fordampningen igen, ligesom afgrøder i tørkestress vil have nedsat fordampning.

Udgangspunktet for den aktuelle fordampning er den potentielle fordampning - også kaldet referencefordampningen. Denne fordampning er defineret som fordampningen fra en kortklippet, grøn græsafgrøde, der er velforsynet med vand. Den potentielle fordampning afhænger helt af vejrfor­holdene og kan skønnes efter følgende retningslinjer.

Bygevejr, høj luftfugtighed

1 mm pr. døgn

Overskyet, høj luftfugtighed

2 mm pr. døgn

Let skyet, ret tør luft, middeltemperatur

3 mm pr. døgn

Skyfrit, tør luft, høj temperatur, blæst

4 mm pr. døgn

Skyfrit, ekstremt tørt, høj temperatur, blæst

5 mm pr. døgn

 

I manuelle vandingsregnskaber regnes der med, at afgrødernes fordampning svarer til den poten­tielle. Veludviklede afgrøder i fuld vækst kan have en fordampning, der er op til 20 pct. højere end den potentielle.

DMI beregner løbende den potentielle fordampning for ens egen lokalitet. Nedbør
Mens fordampningen er ret konstant for større geografiske områder, kan nedbøren variere meget inden for korte afstande. Et godt vandingsregnskab bør derfor baseres på egen nedbørsmåling. Der bør anvendes en god og stabil regnmåler. Hvis man har marker, der ligger langt væk fra ejendommen, kan det være nødvendigt med separate regnmålere her.

Tilførte vandmængder
Det er ikke muligt at få et tilstrækkeligt præcist udtryk for den tildelte vandmængde ved at placere en regnmåler i marken, hvor der vandes. Man skal i stedet anvende en tabel, der viser hvor store mængder vand (m3/time) en given dyse yder ved et givet tryk. På nogle vandingsmaskiner findes der en computer, hvor den ønskede vandingsmængde kan programmeres.

Den tilførte vandmænge kan generelt beregnes efter følgende formel:  

Tilført vandmængde=

Ydelse (m3/time) x 1000 (mm/m)

Effektiv bredde (m) x hastighed (m/time)

Eksempel
En dyse giver 50 m3 pr time ved det anvendte tryk. Hvis hvert træk med vandingsmaskinen dækker 50 x 300 m som vandes på 10 timer (hastighed 300 m/10 timer = 30 m/time), vil den tilførte vandingsmængde være: 

<>
50 m3/time x 1.000 mm/m    = 33 mm
50 m x 30 m/time

Under gode forhold, det vil sige vanding om natten eller i vindstille vejr, vil næsten hele denne mængde komme marken til gode, mens der om dagen i varmt blæsende vejr vil ske et tab på op til 10-15 pct. af den tilførte mængde.

 

Vandingsregnskab på flere måder
Når man kender fordampningen, nedbøren og de tildelte vandmængder er princippet i et vand­ingsregnskab at der hele tiden holdes styr på underskuddet i marken ved at beregne forskellen mellem fordampning og nedbør + tilførte vandmængder.

Vandingsregnskab Online

Manuelt vandingsregnskab.

 

 

 

Sidst bekræftet: 01-04-2014 Oprettet: 04-04-2003 Revideret: 05-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18