Vanding 

Oprettet: 04-03-2004
Revideret: 07-04-2011

Vandingsvejledning for udvalgte afgrøder

Nedenstående er givet en kort vejledning for hvornår de enkelte afgrøder bør vandes. Der er taget udgangspunkt i grovsandet jord JB 1 med en tilgængelig vandmængde på 60 mm.

Kartofler
Kartofler er den afgrøde, der altid bør have først prioritet når det gælder vanding

Kartofler bør vandes, når 30-40 pct. af det plantetilgængelige vand i rodzonen er brugt. Dette svarer til et underskud på 18-24 mm på grovsandet jord. I perioder med stærkt tørrende vejr bør der vandes ved det laveste underskud.
Afhængig af kartoflernes udviklingstrin og anvendelsesformål kan ovennævnte 30-40 pct. regel fraviges (se tabel 1).

Tabel 1. Kartofler bør vandes, når følgende procentdel af den plantetilgængelige vandmængde i kartoflernes rodzone er brugt.

 

Knolddannelsesfasen 1)

Knoldvækstfasen

Læggekartofler

30-40 pct.

2)

30-50 pct.

Spisekartofler

30-40 pct.

 

30-50 pct.

Industrikartofler

40-50 pct.

 

30-50 pct.

1) Knoldene ansættes hos de fleste sorter kort tid efter fremspiring.
2) Der bør vandes ved det lavest angivne underskud i perioder med stor fordampning.

Vinterhvede:
Vinterhvede er den kornafgrøde, der betaler bedst for vanding. Allerede fra begyndelsen af maj og helt indtil begyndende gulmodning betaler vinterhveden for vanding, hvis der er udsigt til fortsat tørt vejr. Omkring blomstringen betaler vinterhveden også for vanding, hvis underskuddet er over 35 mm, selvom der kun er udsigt til moderat fordampning.

Vinterbyg:
Fra begyndelsen af maj og indtil begyndelsen af juni betaler vinterbyg godt for vanding når underskuddet er over 30 mm, hvis der er udsigt til fortsat tørt vejr. Fra midten af juni er økonomien i vanding af vinterbyg tvivlsom.

Vårbyg:
Under normale forhold vil selv ret store nedbørsunderskud i maj ikke give rentabilitet i vandingen. Den bedste økonomi ved vanding af vårbyg er i midt i juni ved skridningen, men allerede fra begyndelsen af juni og helt hen til midt i juli kan vårbyg give rentable merudbytter ved vanding når underskuddet er over 30 mm.

Markært:
Under meget tørre forhold vil markært give rentable merudbytter ved vanding fra begyndende blomstring og hen til 2-3 uger efter afsluttet blomstring. Vanding før blomstring er normalt ikke rentabel.

Vinterraps:
Vanding i vinterraps giver de største merudbytter når skulperne dannes. Det vil sige efter

begyndt blomstring, og hen til de første skulper begynder at gulnes.

Kløvergræs til afgræsning

  • I maj - juni vandes med 30 mm hver gang afgrøden har et underskud på 25 mm.
  • I resten af sæsonen vandes med 35 mm hver gang afgrøden har et underskud på 30 mm.

Græs til slæt

  • I maj-juni vandes med 35 mm hver gang afgrøden har et underskud på 30 mm.
  • I resten af sæsonen vandes med 40 mm hver gang afgrøden har et underskud på 35 mm.
  • I perioder med hårdt brug for vandingsanlægget kan vanding undlades.
  • Ved stærk udtørring fremskyndes slættidspunktet. Når marken atter skal vandes op bør det ske i to omgange f.eks 15 mm + 35 mm 3-4 dage senere.

Majs
Før blomstring: Ved udsigt til 2 uger med underskud på mere end 40 mm skal majsen vandes.

Lige før og under blomstring og indtil kernesætning: Ved underskud på over 30 mm og fortsat udsigt til tørt vejr skal majsen vandes. Majsen skal holdes optimalt vandet indtil kernefyldningen er begyndt.

Under kernefyldningen: Kun ved udsigt til tørkeperioder på mere end 2-3 uger med underskud på mere end 40 mm er der grund til at vande majsen.

 

Sidst bekræftet: 01-04-2014 Oprettet: 04-03-2004 Revideret: 07-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18