Økonomi og ledelse

Økonomiske konsekvenser for landbruget af en generel og ensartet CO2-afgift

I notatet beregnes den isolerede effekt af en CO2e-afgift på landbrugets biologiske processer.
Med udgangspunkt i en afgift på 750 kr. pr. t beregnes konsekvenserne for landbrugets indkomst og aktivværdier samlet set og for udvalgte segmenter.

Der vises tillige resultater på alternative niveauer for afgiften på hhv. 500 og 1.000 kr. pr. t. samt resultater, hvor en CO2e-afgift kombineres med tiltag fra CAP2027 og Landbrugsaftalen fra oktober 2021.

Beregningerne viser størrelsen af de økonomiske udfordringer, der skal håndteres, hvis landbrugets konkurrenceevne skal opretholdes ved indførelsen af en CO2e-afgift.

Beregningerne, der er forbundet med betydelig usikkerhed, er foretaget for den isolerede effekt af en CO2e-afgift. Dvs., at der ikke er medregnet eventuelle teknologiske løsninger, kompensation, modregning for CO2e-reducerende tiltag ea. Beregningerne viser således, hvor meget der skal til for at modgå konsekvenserne, hvis ønsket fortsat er et økonomisk og klimamæssigt bæredygtigt landbrugserhverv. 

Som det fremgår af tabellen, er der udsigt til et betydeligt fald i landbrugets indkomst og aktivværdier, og en afgift vil medføre, at økonomien på en stor del af landbrugsvirksomhederne bliver uholdbar. 

Heltidslandbrug Isoleret effekt på heltidslandbrug af en CO2e-afgift
på 750 kr. pr. t
Produktion: Antal Pct.
     Antal køer / Pct. af nuværende antal -124.409 – 137.219 -22  24
     Antal slagtegrise / Pct. af nuværende antal -3.097.346  3.507.128 -18  20
     Antal smågrise / Pct. af nuværende antal -3.107.659  3.250.447 -9,9  10,4
     Antal ha / Pct. af nuværende areal (inkl. udtag) -204.838  219.075 -11  12
Driftsresultat Inkl. deltidsbrug -5,7  6,0 mia. kr.
-7,0  7,3 mia. kr.
 
Aktivværdier -100 159 mia. kr. -29  46
Antal/andel uholdbare (netto) 2.500  3.000 32  39

Der er vedtaget en række reformer, som berører landbruget i de kommende år, heriblandt CAP2027 og land-brugsaftalen fra oktober 2021. For at kunne vurdere den samlede effekt på landbrugets økonomi, er det nødvendigt at beregne effekten af en CO2e-afgift i sammenhæng med de øvrige reformer. 

Beregningerne af effekten af en CO2e-afgift er derfor suppleret med beregninger af de øvrige tiltag, som på nuværende tidspunkt kan kvantificeres. De øvrige reformtiltag øger meromkostningerne for heltidsbedrifterne og landbruget som helhed med godt 1 mia. kr. Samlet set vil en CO2e-afgift og de øvrige tiltag fjerne langt størstedelen af indkomstgrundlaget i landbruget med alvorlige konsekvenser både for landbruget selv og for tilknyttede erhverv, herunder leverandører og afsætningsvirksomheder. 

Som følge af indkomstnedgangen falder også værdien af aktiverne og jord bliver marginaliseret. 

Notatet indregner anslåede ændringer i produktionsgrundlaget som følge af afgiften. Der er dog flere afledte og dynamiske effekter, der for nærværende ikke kan indregnes. Effekten heraf kan både være positiv og negativ og øger usikkerheden i beregningerne. Nettoeffekten af en CO2e-afgift er dog éntydigt negativ for landbruget.

Vil du vide mere?