Økonomi og ledelse

SKATM-2012-19-03. Overdragelse af ejendom med succession - nedslag for latent skattebyrde og passivpost

Ved overdragelser med succession, der sker helt eller delvis ved gave, kan der tages hensyn til den overtagne latente skattebyrde ved enten et nedslag i værdiansættelsen eller ved beregning af en passivpost efter skatteyders eget valg.