Økonomi og ledelse

SKATM-2017-19-01. Kurs af udskudt skat ved udlodning med succession i dødsbo

Landsskatteretten fandt, at SKAT var kompetent til at træffe afgørelse om kursen af den latente skattebyrde ved udlodning med succession i dødsbo. Kursen blev skønsmæssigt fastsat til kurs 60.