Natur og vandmiljø, Planter

Regler for brak langs vandløb og søer som alternativ til efterafgrøder

På omdriftsarealer langs åbne vandløb og søer over 100 m2, kan der etableres op til 20 meter brede braklagte arealer, hvor 1 ha brak erstatter 4 ha målrettede eller pligtige efterafgrøder. Der skal være etableret græs senest 1. januar 2021.