Jura, Natur og vandmiljø

Habitatvurdering - EU-dom fortolker habitatdirektivets artikel 6, stk. 3

Skal fortsat drift på uændrede betingelser af et anlæg, der allerede er godkendt på projektstadiet, habitatvurderes igen? Hvilken betydning har vurderinger foretaget i tiden mellem den første og den nye vurdering? Østre Landsret har spurgt EU-Domstolen.