Lavbund

Natur og vandmiljø

Indsatser for biodiversitet efter etablering af lavbundsprojekt

Høslæt, afgræsning, samhegning og lidt tilgroning kan skubbe naturen i lavbundsprojektområderne i en mere positiv retning.