Jura, Natur og vandmiljø

Vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb under offentlig vej påhviler vejmyndigheden

I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har pligten til at vedligeholde private rørlagte vandløb på de strækninger, hvor de ligger i offentlige vejarealer.