Jura, Natur og vandmiljø

Ny undtagelse i naturtypebekendtgørelsen - betydning for husdyrbrug med lavbundsprojekter

Visse arealer i lavbundsprojekter, der udvikler sig til beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, undtages fra forbuddet mod tilstandsændringer som følge af ammoniakdeposition fra husdyrbrug.