Planter

Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009

Jordens indhold af kulstof er målt I 1986, 1997 og 2009 på et stort antal landbrugsarealer i Kvadratnettet. Resultaterne viser, at kulstofindholdet er steget på sandjord og faldet på lerjord. Forskellen skyldes forskelle i dyrkningsforhold.