Økonomi og ledelse

SKATM-2021-19-01. Om højesteretsdom fra 2016 også gælder på gaveområdet?

Skatteministeren har tilkendegivet, at Højesteretsdom fra 2016 om 15 pct. reglen alene vedrører dødsboer, men efter ministeriets opfattelse også bør gælde for gaveområdet, hvilket vil blive afklaret gennem de indbragte afgørelser.