Natur og vandmiljø

Nye vurderinger af boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til nye regler om kommunernes pligt til at vurdere alle landets boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.