Jura, Natur og vandmiljø

Tilstandsændring af eng omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3?

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet viser, at der er en grænse for, hvornår yderligere ammoniakpåvirkning af et naturareal er vigtig. Afgørelsen viser også, at det skal vurderes konkret, om de gældende tålegrænseintervaller skal anvendes.