Natur og vandmiljø

Potentiel effekt af den nuværende målrettede regulering

Den potentielle effekt af at placere efterafgrøder målrettet indenfor et kystvandopland efter retention er beregnet for tre vandoplande. Den potentielle besparelse i efterafgrødearealet ligger i niveauet fra 11-18 procent. Hele potentialet kan dog langt fra udnyttes.