Oprettet: 25-08-2017

God økonomi i velfærdsinvesteringer i kvægstalde

Økonomiske beregninger tyder på, at investeringer i bedre velfærd i fx sengeafsnittet ikke bare er til glæde for koen men også for økonomien.

af Anne Braad Kudahl, Aarhus Universitet & Jannik Toft Andersen

Mange bedrifter vil kunne forbedre økonomien ved at renovere eksisterende staldanlæg med fokus på at optimere dyrevelfærden. De alvorligste velfærdsproblemer er knyttet til dårlige sengebåse, og en optimering af båsene samtidig med en udbedring af andre velfærdsrisikofaktorer, som fx gulvproblemer, giver med stor sandsynlighed en god økonomisk bonus, viser en undersøgelse fortaget af Aarhus og Københavns Universiteter i regi af Videncenter for Dyrevelfærd.

Dårlige sengebåse koster som bekendt ikke bare på liggetiden og dermed ydelsen. Det er også velkendt, at såvel klovsundheden som yversundheden og mælkekvaliteten påvirkes positivt, når sengebåsene fungerer optimalt. I mange tilfælde vil det derfor give et ret pænt afkast at renovere sengebåsene.

Kræver ikke stort ydelsesløft

I undersøgelsen deltog syv bedrifter, hvor flertallet af dem havde enten for små sengebåse eller for hårdt og nedslidt underlag som det primære velfærdproblem. For hver af de syv besætninger kom bygningskonsulenten med løsninger samt overslag på de årlige omkostninger. De forventede produktivitetsforbedringer blev beregnet ud fra bedriftens egne tal via SimHerd-beregninger.

Det viste sig, at det i langt de fleste tilfælde kunne betale sig for bedrifterne af foretage investeringer i bedre velfærd. Endda med de absolut realistiske forudsætninger med en daglig ydelsesfremgang på 0,5-1,5 kg EKM og en reduktion i halthed på 10-20 pct. Naturligt nok sås dog en stor spredning i de økonomiske gevinster. Ved en ydelsesfremgang på1,5 kg og 20 pct. reduceret halthed var den økonomiske gevinst mellem 300 kr. pr. årsko til helt op til1.400 kr. pr årsko.

Færre køer – flere penge

Hos en af de medvirkende bedrifter var der forslag til følgende velfærdsinvesteringer: Udvidelse af sengebåse, udskiftning af brystbom, udskiftning af madrasser, flere vandkar, ekstra plads ved vandkar, etablering af nykælverhold, i alt en investering på 770.000 kr. Ændringen medførte 16 færre sengebåse, hvorved besætningen blev reduceret fra 246 til 230 årskøer. Derved blev de årlige omkostninger til forrentning og afskrivning på 412 kr. pr. ko. Den forventede øgning i indtjeningen, beregnet med SimHerd, varierede fra den mindste gevinst på 489 kr./ko/år til den største gevinst på 1.157 kr./ko/år. I gevinsten er indregnet den mistede indtjening fra de 16 køer. Investeringen er dermed en god forretning i dette tilfælde.

Konklusionen på undersøgelsen blev, at langt de flest investeringer i øget velfærd i sengeafsnittet var økonomisk fordelagtige i disse syv besætninger.

I en besætning regnede man på investeringer med årlige faste omkostninger for i alt 412 kr. pr. årsko. Den forventede merindtjening ligger mellem 489 og 1.157 kr. pr. årsko, afhængig af forventet ydelsesfremgang og reduktion i halthed.

 

Læs mere

Overset potentiale i korrekt sengeinventar
Sætter planer om sand i bero

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 15, 2017

Sidst bekræftet: 18-09-2019 Oprettet: 25-08-2017 Revideret: 25-08-2017

Forfatter

Kvæg
Jannik Toft Andersen

Af samme forfatter

Stil krav til afkastet
Beregning af krav til afkastet ved en investering afhænger ikke kun af den rente, man kan låne til. Afkastkravet skal bere...
10.04.18
Business Check Kvæg 2016 er på gaden
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og...
08.05.17
Mælkeproduktion på flere ejendomme
Mælkeproduktion på flere ejendomme giver nye udfordringer, men også nye muligheder. Det fremgår af en interviewundersøgelse...
10.02.17
Vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
24.01.17
Mælkeproducenternes fremtidsplaner
- Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse
16.11.16

Læs også