Oprettet: 13-04-2011
Revideret: 21-04-2017

Afgræsningsprognosen - konventionel drift

Prognosen for produktion er baseret på vejrprognosedata bortset fra solindstrålingen, der pt. indgår med normal-solskinstimer for de kommende 7 dage. Du kan justere udbyttet efter dine forventninger - standard er fastsat til 7.000 FEN pr. ha

Afgræsningsprognose - konventionel

Prognosen giver et bud på, hvordan vækst og kvalitet udvikler sig i den kommende uge ud fra temperaturforhold og lysindstråling. Den gælder for marker uden tørkestress, da tørke i uvandede marker kan have en væsentlig indflydelse.

Prognosen beregner udbytte og kvalitet i fodermiddelvurderingssystemet NorFor. Du kan se prognosen for dit eget område ved at vælge postnr. under figurerne. Du kan også se ændringer i forhold til sidste uge, og nederst ses forklaringer til prognosen og figurerne. 

Udskrivning

Hvis du kun ønsker figurerne udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

 

 Forklaring til prognosen og figurerne

Vækst (FEN pr. ha pr. dag)

Den daglige vækst er i høj grad styret af klimaet, men bliver også påvirket af andre dyrkningsparametre. I afgræsningsperioden har det stor betydning, hvor hårdt kløvergræsset bides i bund. Væksten bliver begrænset, hvis afgrøden er lav og bladarealindekset lille, dvs. der kun er lidt grønt plantemateriale i marken. Desuden har markens alder betydning, idet væksten kommer senere i gang om foråret i ældre marker.

Til top

Energikoncentration, NEL20 (MJ pr. kg TS)
Energikoncentrationen (MJ pr. kg TS) er meget afhængig af fordøjeligheden af organisk stof og påvirkes meget af temperaturen. Jo varmere vejret er, jo større andel udgør cellevæggene (NDF), og jo mere bliver de lignificeret. Derfor er fordøjeligheden normalt lavest i juli og august måned, hvor det er varmest.

Til top 

Protein (g pr. kg TS)
Indholdet af protein afhænger af mange faktorer, og niveauet af protein er vanskeligt at forudsige. Andelen af kløver har meget stor betydning, da indholdet af protein er meget større i kløver end i græs. Jordens frugtbarhed, management af græshøjde og tæthed (bladarealindeks) samt gødskning med kvælstof har også betydning for indholdet af protein. Temperaturen har en stor betydning for optagelsen af kvælstof, og indholdet stiger med stigende temperatur. En større indstråling øger generelt væksten og formindsker proteinindholdet.

Til top 

Sukker (g pr. kg TS)
Indholdet af sukker er meget variabelt, da det hurtigt påvirkes af det aktuelle klima. Sukker bliver produceret i forbindelse med plantens fotosyntese. Sukkeret bliver transporteret til stængel og rødder, og det bliver brugt til vækst, respiration eller oplagret som energi. Mængden af sukker bestemmes af forholdet mellem disse faktorer. I koldt vejr, og især ved kolde nætter, stiger sukkerindholdet.  Sukkerindholdet påvirker også de øvrige kvalitetsparametre. Et stigende sukkerindhold øger fordøjeligheden og dermed NEL20, og proteinindholdet falder.

Til top

Baggrundsdata
Modellerne er lavet på baggrund af danske resultater fra forsøg med afgræsning og fra registreringer i afgræsningsmarker, indsamlet af kvægbrugskonsulenter i årene 1995-2004. Markernes alder har primært været 1.-2. brugsår.  Blandingerne har bestået af alm. rajgræs og hvidkløver.

Til top

Model og prognose er udarbejdet af Karen Søegaard, Institut for Agroøkologi - Produktionssystemer, Aarhus Universitet i samarbejde med Karsten Attermann Nielsen, SEGES.

 
Sidst bekræftet: 06-03-2019 Oprettet: 13-04-2011 Revideret: 21-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Sådan håndterer du langhårede græsmarker
Selv om du ikke fik taget sidste slæt i 2019, er der ingen grund til at afpudse slætmarken, hvis det milde vintervejr forts...
07.02.20
Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20
Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion...
17.01.20
Græsinfo gør det nemt at finde topsorterne til din græsblanding
Regnearket græsinfo er blevet opdateret med de nyeste forsøgsresultater. Med regnearket får du overblikket over afprøvede s...
23.12.19
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19