Oprettet: 04-10-2002
Revideret: 04-07-2018

Regler for officiel afstamning hos kvæg

Læs her, hvad der kræves af dokumentation, både for danskfødte dyr og for dyr efter importeret avlsmateriale

Følgende regler, der er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om racerent kvæg og ICAR's retningslinier, skal overholdes:

1. Officiel afstamning anerkendes kun for dyr, der er mærket i henhold til gældende lovbestemmelser, og som er optaget i den af SEGES Kvæg etablerede centrale Kvægdatabase.

2. Afstamning på moders side kan på danskfødte dyr oprettes uden forældreskabs-bestemmelse på grundlag af lovpligtig indberetning af dyrets fødsel (herunder moderens nummer)

3. Afstamning på faders side kan på danskfødte dyr oprettes uden forældreskabsbestemmelse på grundlag af indberetning af inseminering af dyrets moder inden 6 uger efter insemineringsdatoen. Startdato for løbeperiode med tyr eller løbedato skal indberettes inden indberetning af den efterfølgende kælvning, men det anbefales, at indberetning foretages straks efter hændelsen.

4. For danskfødte ET-kalve gælder specielt, at såvel det embryon, der ligger til grund for kælvningen, som også ilægning af embryonet begge skal være registreret i Kvægdatabasen. Det gælder såvel for danske som for udenlandske embryoner og ilægninger.

Der kræves følgende dokumenter:

 • Identitetskort for insemineringstyren eller løbetyren indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse vha. forældreskabs-SNP eller, i det tilfælde hvor dette ikke er muligt, mikrosatellitter
 • Identitetskort på donorko/-kvie, helst med faderskab bekræftet
 • Skylleattest på donorko/-kvie
 • Indberetning om ilægning af embryon

5. Hvis oplysninger ikke er indberettet som anført i punkterne 2, 3 og 4, eller hvis indberetninger fra skylleattester, ilægninger eller udenlandske stamtavler ikke er indberettet inden kalven er 6 måneder gammel, kan afstamningen for en danskfødt kalv kun anerkendes officielt efter forældreskabsbestemmelse (baseret på forældreskabs-SNP, eller hvis det ikke er muligt, mikrosatellitter). 

6. For importeret avlsmateriale kan afstamningen oprettes og anerkendes officielt uden forældreskabsbestemmelse, såfremt importøren dokumenterer, at dyret eller dets forældre er optaget i eksportlandets stambog for vedkommende race, og at materialet i øvrigt overholder lovmæssige krav for optagelse i dansk stambog.
Importøren skal selv fremskaffe de nødvendige dokumenter, hvis de ikke allerede findes hos SEGES Kvæg.

Der kræves følgende dokumenter:

Sæd

 • Officiel stamtavle for tyren
 • Identitetskort for tyren indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse, samt fil med forældreskabs-SNP i internationalt format

Embryoner

 • Officiel stamtavle på donorko/-kvie
 • Identitetskort på donorko/-kvie, helst med faderskab bekræftet
 • Officiel stamtavle på anvendt insemineringstyr eller løbetyr.
 • Identitetskort for insemineringstyren eller løbetyren indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse
 • Skylleattest på donorko/-kvie
 • Originalt eksportcertifikat

Tyre

 • Original eksportstamtavle (Export Certificate) for tyren
 • Identitetskort for tyren indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse, samt fil med forældreskabs-SNP i internationalt format

Hundyr

 • Original eksportstamtavle (Export Certificate) for dyret og helst også for dyrets far.
 • Identitetskort på faderen

Hvis hundyret er drægtigt efter inseminering/løbning desuden

 • Officiel stamtavle på insemineringstyren eller løbetyren
 • Identitetskort for insemineringstyren eller løbetyren indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse
 • Officiel bekræftelse af inseminering/løbning (dato og tyr)

7. Navngivne dyr optages i Kvægdatabasen med deres fulde oprindelige navn (såkaldt "langt navn"). Dette navn kan ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra den oprindelige navngiver eller dennes repræsentant. Ejeren af et ikke navngivet dyr kan tildele dyret et navn og ved indberetning få dette registreret i Kvægdatabasen. Dyr kan administrativt tildeles et såkaldt "kort navn" på indtil 10 karakterer. Det korte navn skal så vidt muligt afspejle "langt navn".

8. Indberetning af pollethed skal ske senest når dyret er 365 dage gammelt

9. Stambogsføreren eller dennes stedfortræder har til enhver tid adgang til at foretage besætningstilsyn med mulighed for kontrol af øremærkning, avlsmæssige optegnelser samt registreringer i staldregistreringsblokken.

10. I særlige tilfælde kan stambogsføreren dispensere fra ovenstående regler, når det skønnes begrundet og formålstjenligt.

Disse regler er gældende fra juni 2018.

Gert Pedersen Aamand

 

Sidst bekræftet: 04-07-2018 Oprettet: 04-10-2002 Revideret: 04-07-2018

Forfatter

Kvæg
Direktør, NAV

Gert Pedersen Aamand

HusdyrInnovation


Af samme forfatter

Recording of data and identification issues
Artikel i forbindelse med indlæg på ICAR Technical Meeting Aarhus (Denmark), 29 - 31 May 2013 v. Anders Fogh
18.06.13
Sikre avlsværdital kræver fornuftig afprøvning - specielt for kælvningsegenskaberne
Artikel til "Blonden" nr. 3 2011 v. Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand
19.12.11
Udnyt viden om SNP’er til at forbedre frugtbarheden
I en amerikansk undersøgelse har man fundet, at varianter af bestemte DNA stykker påvirker drægtigheds-chancen ugunstigt ho...
08.09.11
Egne registreringer har stor indflydelse på køernes indeks for yversundhed
I august 2010 blev beregningen af indekset for yversundhed ændret. Inddragelse af koens egne registreringer betyder, at sik...
22.11.10