Oprettet: 31-05-2013
Revideret: 18-05-2017

Slætgræsprognoser til økologiske bedrifter

Slætprognose for foderværdi og udbytte i kløvergræs til anvendelse på bedrifter med en økologisk driftsform er opdateret og klar til brug

I den økologiske slætprognose for foderværdi og -udbytte er afgrødens væksthastighed lavere end i den konventionelle slætprognose, og parameteren for kvalitet er tilpasset dyrkningsbetingelserne på en økologisk mark med kløvergræs.

Du kan se prognosen for dit eget område ved at vælge postnummer under figuren.
Du kan se hvordan vækst og kvalitet forventes at udvikle sig i den kommende uge ud fra aktuelle klimadata. De efterfølgende uger anvender prognosen data fra ”30 års normalen”, og resultatet er mere usikkert.

Du kan indtaste egne værdier for energi- sukker og proteinindhold i en udtaget prøve.

Prognosen opdateres hver formiddag.

Bemærk at slætprognosen kun bør anvendes frem til 1. august.

Efter Slætprognosen finder du prognoserne for skårlægningstidspunkt og fortørring af slætgræs. Disse prognoser er de samme, som anvendes for konventionelle bedrifter. Også her kan du se prognoserne for dit eget område ved at vælge postnr. under de enkelte figurer

Udskrivning

Hvis du kun ønsker figurerne udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

Baggrund

Modellerne er udarbejdet på baggrund af resultater fra forsøg med kløvergræs i Danmark.

Prognosen beregner fortørringen på baggrund af klimadata fra DMI's vejrprognose og tager dermed hensyn til det lokale klima.

Modellerne og prognosen er udviklet af Karen Søegaard, Institut for Agroøkologi - Produktionssystemer, Aarhus Universitet i samarbejde med Karsten A. Nielsen, SEGES, Planter og Miljø.

 Prognose for foderværdi og -udbytte af slætgræs (anvendes indtil 1. august)

 Prognose for skårlægningstidspunkt

 Prognose for fortørring af slætgræs

Sidst bekræftet: 22-05-2018 Oprettet: 31-05-2013 Revideret: 18-05-2017

Forfatter

Økologi
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige anbefalinger, hvor fo...
20.12.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Amerikansk økomælk produceres uden antibiotika
En kalv eller ko, som har fået antibiotika, kan aldrig blive økologisk igen under det amerikanske regelsæt.
02.11.18
Tørken koster mælkeproducenterne i 2018
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usikkerhed omkring indtjeninge...
11.10.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18

 Foderværdi og -udbytte

Forklaring

Vækst

Den daglige vækst er i høj grad styret af klimaet. Derfor er det vigtigt at følge den trend, der er i udviklingen af udbyttet. I prognosen er det temperatur og solindstråling, men væksten bliver også påvirket af andre dyrkningsparametre. Den valgte græsblanding og markens alder er også meget afgørende, idet væksten kommer senere i gang om foråret i ældre marker.

Kvalitetsparametre

Fordøjelighed

Fordøjeligheden (FK org. stof) er i prognose sammenhæng en ny parameter. Den er kommet med, fordi det er en meget vigtig kvalitetsparameter, og fordøjeligheden har afgørende betydning for energikoncentrationen. Temperaturen påvirker fordøjeligheden meget. Jo varmere det er, jo mere udgør cellevæggene (NDF), og jo mere bliver de lignificeret. Derfor er fordøjeligheden normalt lavest i juli og august måned, hvor det er varmest.

Energi

Energikoncentrationen (MJ/kg tørstof) er ud over fordøjeligheden af organisk stof især afhængig af protein.

Protein

Indholdet af protein afhænger af mange faktorer. Andelen af kløver har meget stor betydning, da indholdet af protein er meget større i kløver end i græs. Tilførsel af N har betydning for protein i græsset. Temperaturen har især om foråret betydning for optagelsen af kvælstof.

Sukker

Indholdet af sukker påvirkes hurtigt af det aktuelle klima. Sukker bliver produceret i forbindelse med plantens fotosyntese og bliver transporteret til stængel og rødder, hvor det bliver brugt til vækst, respiration eller oplagret som energi.

Baggrundsdata

Hvert år inden prognosen sættes i drift justeres parametrene for udbytte og indhold på baggrund af høst i nye forsøg med blandingerne nr. 22 og 45 fordelt i områder, hvor dyrkning af kløvergræs er udbredt.
Modellerne er lavet på baggrund af danske resultater fra forsøg med kløvergræs til slæt og fra registreringer indsamlet af kvægbrugskonsulenter.

 Fortørring

Forklaring

Sådan bruger du prognosen

  1. Vælg først det aktuelle postnummer, så prognosen baseres på lokale vejrdata.
  2. Vælg dernæst græsblanding: Vælg blanding 22 som repræsentant for blandingerne nr. 35 og 46, hvis blandingerne er baseret på hvidkløver. Har blandingen en betydelig andel af rødkløver, så vælg blanding 45 som repræsentant for blanding nr. 45 og 42.
  3. Vælg om der er skårlagt, så afgrøden ligger spredt på hele arealet (Bredt skår) eller i et smalt skår på ca. halvdelen af arealet (Smalt skår).
  4. Vælg det forventede udbytteniveau i marken.
  5. Vælg også tidspunkt for skårlægning - dog ikke muligt om natten.
  6. Hvis et bredt skår vendes for at få en hurtigere tørring, kan tidspunktet for dette vælges - dog ikke muligt om natten.
  7. Hvis et bredt skår sammenrives for at nedsætte fortørringshastigheden, kan tidspunktet for dette vælges - dog ikke muligt om natten.

Se hele forklaringen og vejledningen til fortørringsprognosen.