Oprettet: 05-07-2016

Det er en myte, at indholdet af mykotoksiner er forskelligt i økologisk og konventionelt dyrket korn

Sådan lød svaret fra Miljø- og fødevareministeriet i 2016 på et spørgsmål vedr. toksiner i økologisk korn. Det understøttes af Fødevareministeriets nuværende anbefalinger og en nyere norsk undersøgelse.

Myten udspringer givetvis af, at daværende Levnedsmiddelstyrelse for ca. 25 år siden fandt et forhøjet indhold af svampetoksinet ochratoksin A i nogle partier af økologisk rugmel. Men indholdet skyldtes dårlig tørring og lagring, og Fødevarestyrelsen har da heller ikke siden, fundet forskelle på indholdet af svampetoksiner mellem konventionelt og økologisk dyrket korn eller mel – hverken i Danmark eller EU.

Der er ikke noget fagligt grundlag for at antage, at der er et andet indhold af, eller en højere risiko for svampetoksiner i økologisk dyrket korn i forhold til konventionelt korn. Høst, tørring og lagring har betydning for ind-holdet af ochratoksin A, mens risikoen for fusariumtoksiner blandt andet er afhængig af vejret og kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede eller hvede efter majs.

 

Ingen forskel på indhold af mykotoksiner i øko- og konventionelt korn

Senest er forskellen i indholdet af svampetoksiner i økologisk og konventionelt dyrket korn, blevet undersøgt i et norsk studiet fra 2016. Her blev resultaterne fra flere europæiske studier (fra bl.a. Danmark, Tyskland, Eng-land, Norge og Polen) af svampetoksin-indholdet i hvede, havre, byg, rug og majs sammenholdt. På baggrund af undersøgelsen blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem forskelle i indholdet af svampetoksiner og konventionel eller økologisk dyrkningspraksis (Brodal et al. 2016).

Ligeledes fremgår det af fødevarestyrelsens anbefalinger, at der normalt ikke er forskel på indholdet af svam-petoksiner i økologiske og konventionelle produkter (Fødevarestyrelsen, 2019).

Høst, tørring og lagring er de store risikofaktorer med hensyn til indholdet af ochratoksin A, mens risikoen for fusariumtoksiner blandt andet er afhængig af vejret og kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede, eller hvede efter majs.

Svampetoksiner i korn

Der er identificeret omkring 300 forskellige mykotoksiner (toksiner produceret af svampe). Det er dog kun omkring 20, som menes at have betydning for husdyr og mennesker. I dansk produceret korn og majs er fusa-riumtoksiner de oftest forekommende toksiner.

Produkttype

Prøver med indh.1
/ alle

Gennemsnit
(µg/kg)

Gr.værdi2
(µg/kg)

Hvede - klid, kerner, mel konv 15/21 115 750
Hvede - klid, kerner, mel øko 11/13 64 750
Rug - kerner, mel konv 5/12 28 750
Rug - kerner, mel øko 2/8 30 750
Byg - malt konv 3/4 59 750
Byg - malt øko 0/0 - 750
Havre - gryn, kerner konv 2/11 26 750
Havre - gryn, kerner øko 5/8 66 750
Majs - kerner, mel konv 4/7 147 750
Majs - kerner, mel øko 2/2 57 750
1Prøver med indhold over LOQ (kvantitative detektionsgrænse)
2ML = Maksimalgrænseværdi fastsat i kommissionens forordning (EF) 1881/2006

Fusariumsvampe i korn og majs optræder især i år med megen nedbør omkring blomstring og ved en meget forsinket høst grundet nedbør. Fusariumsvampe skal have over 18-22 % fugtighed for at brede sig, og fusari-umtoksiner dannes derfor først og fremmest i marken. En hurtig nedtørring redder derfor ikke partiet for et evt. højt indhold af fusariumtoksiner.

En hurtig nedtørring er dog nødvendig af hensyn til lagersvampen Penicillium verrucosum, som er en lagersvamp, der breder sig fra omkring 16 % fugtighed, og som danner toksinet ochratoksin. Det betyder, at hvis ikke kornet nedtørres umiddelbart efter høst, vil der i uheldige tilfælde kunne ske en stor opformering af ochratoksinproducerende svampe.

  • Hurtig tørring og nedkøling er afgørende for at mindske risikoen for lagersvampe og dannelse af ochratoksin A
  • Fusariumtoksiner dannes først og fremmest i marken under fugtige forhold og re-duceres ikke nævneværdigt i konventionelt sprøjtede marker, da de ofte ikke sprøj-tes med midler og dosis, eller på det tidspunkt, hvor det markant vil reducere fusa-riumsvampene. Ved en målrettet bekæmpelse (rette tidspunkt, middel og dosis) kan fusariumtoksinindholdet reduceres med op til 50 pct.
  • Forekomsten af fusariumtoksiner kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede, eller hvede efter majs.

 

Kilder

Brodal, G., Hofgaard, I.S., Eriksen, G.S., Bernhoft, A. and Sundheim, L.: Mycotoxins in organically versus con-ventionally produced cereal grains and some other crops in temperate regions. World Mycotoxin Journal, 2016; 9 (5): 755-770. Wageningen Academic Publishers.

Dorte Licht Cederberg, Fødevarestyrelsen. Personlig kommunikation

Fødevarestyrelsen (2019). Sådan undgår du svampegifte fra fødevarer. Lokaliseret den 21. august 2019 på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Kend_kemien/Sider/Saadan-undgaar-du-svampegiftstoffer-fra-foedevarer.aspx

Fødevarestyrelsen (2017). Mykotoksiner i korn og kornprodukter – kontrolresultater 2016/17. Lokaliseret den 21. august 2019 på https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf

Miljø- og fødevarestyrelsen (2016). Spørgsmål nr. 2 B 155. Lokaliseret den 21. august 2019 på https://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b155/spm/2/svar/1327694/1637883/index.htm

Sidst bekræftet: 03-07-2019 Oprettet: 05-07-2016 Revideret: 05-07-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Konsulent

Tue Schmidt Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Vejledning til bælgplanter i sædskiftet
Formålet med denne vejledning er, at landmænd og konsulenter nemt skal kunne finde frem til, hvor tæt forskellige typer af ...
20.12.19
Jordbårne sygdomme i danske økologiske hestebønnemarker
Der blev ikke registreret hestebønnerodråd i hverken jorden eller på planterne i 19 økologiske marker, hvor der indenfor de...
20.12.19
Effekt af strategier mod rodukrudt
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universit...
19.12.19
Økologisk ukrudtsbekæmpelse af rodukrudt i foråret
Om foråret er det muligt at lave en effektiv opfølgning på mekanisk bekæmpelse af rodukrudt
19.12.19
Rodukrudtsbekæmpelse efter høst – vælg den rigtige strategi
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
19.12.19

Læs også