Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2015-22-03. Honorarmodtager ctr. selvstændig. Rejsefradrag. Udgifter til arbejdsværelse
En lønmodtager havde også indtægt fra kunstneriske opgaver. Personen blev anset for selvstændig erhvervsdrivende, og var de...
28.05.15

SKATM-2015-21-05. Ejendomsværdiskat for boliger beliggende i udlandet. Beregningsgrundlaget for indkomståret 2014
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen a...
27.05.15

SKATM-2015-24-01. Sygedagpenge indgår ikke i virksomhedsindkomsten
Højesteret har stadfæstet den gældende praksis, hvor sygedagpenge, udbetalt som led i en privat forsikring for selvstændige...
27.05.15

SKATM-2015-13-18. Spaltning af selskab ejet af dødsbo. Vederlagsaktier til handelsværdi mv.
Dødsboet efter B var eneaktionær i A A/S. Boet succederede i afdødes skattemæssige stilling. En spaltning kunne derfor gen...
26.05.15

SKATM-2005-13-17. Kommanditist. Kaution og regresmuligheds betydning for fradragskontoen
En kommanditist kautionerede over for banken for den resthæftelse han havde påtaget sig over for K/Set. Kautionen og resthæ...
22.05.15

SKATM-2015-13-16. "Brugt" kommanditanpart. Opgørelse af overdragelsespris
En kommanditist ønskede at overdrage sin kommanditandel til en medkommanditist. SR svarede på, hvordan salgssummen skulle o...
21.05.15

SKATM-2015-13-15. Skilsmissebodeling. Succession. Overdragelse af aktier mellem ægtefæller. Skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning
Skatterådet bekræftede, at overdragelser som led i en bodeling kan ske med skattemæssig succession. Der kunne ske skattefri...
21.05.15

SKATM-2015-30-20. Fordeling af elafgift på momspligtig og momsfri aktivitet
Landsskatteretten tog stilling til, hvorvidt leverance af el til et fritidscenter kunne være omfattet af ML § 37, stk. 4 fo...
20.05.15

SKATM-2015-13-14. Vedtægtsændring. Sikring af eksisterende andelshaveres egenkapitalandel
Et andelsselskab var selskabsbeskattet efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4. Den eksisterende egenkapital fordelt på andelskonti sk...
19.05.15

Ansvarlig

Skattechef, afdelingsleder
Anett Skov Marcussen
Økonomi & Virksomhedsledelse, Erhvervsjura