Oprettet: 04-02-2020

Forsøgsarbejde: Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit

Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.

Der vil i år blive solgt majsudsæd bejdset med Korit (ziram), som har en afskrækkende effekt på fugle. Se nærmere i Bejdsemidler i majs med afskrækkende virkning mod fugle.

Der har været en del henvendelser om, hvilke værnemidler der skal bruges ved håndtering af majs bejdset med Korit. Den østrigske producent af Korit, som hedder Kwizda Agro GmbH, har sendt os vejledning om, hvordan man skal forholde sig ved håndtering af bejdsede før. Der er linket til vejledningen (på tysk) nedenfor. I det følgende er vejledningen oversat til dansk. Der vil kun i få tilfælde blive håndteret majs bejdset med Korit i Landsforsøgene i 2020.

Producenten har også sendt en etikette for Korit, som er relevant for personer, som skal udføre bejdsningen. Der er også linket til den tyske etikette nedenfor, hvor også fareklasser kan ses.

Majs bejdset med Korit har følgende forsigtighedssætninger:

  • P284: Anvend åndedrætsværn.
  • P260: Indånd ikke aerosoltåger.
  • P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
  • P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
  • P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
  • P333+P313: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
  • P391: Udslip/spildte frø opsamles.
  • P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen/frøposen tæt lukket.
  • P405: Opbevares under lås.
  • P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Derudover gælder:

SP1: Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Det anføres endvidere, at al unødig kontakt med bejdsemidlet skal undgås, da forkert brug kan føre til sundhedsskader. Alle frø skal dækkes af jord ved såning, og spildte frø skal straks opsamles (P391). Undgå alkohol før, under og efter håndtering af bejdset udsæd.

Ellers gælder de generelle regler for bejdsede frø nemlig at de ikke må anvendes til foder eller levnedsmidler. Bejdsede frø skal opbevares utilgængelig for børn og husdyr. Genanvend ikke poser, som har indeholdt bejdsede frø.

Kilder

Vejledning ved håndtering af bejdset udsæd.

Etikette for Korit med farepiktogrammer og vejledning til personer, som udfører bejdsning.

Sidst bekræftet: 04-02-2020 Oprettet: 04-02-2020 Revideret: 04-02-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps
Der er tre midler med hver sin virkemekanisme til rådighed, og der vurderes ikke at være den store forskel på midlerne.
20.02.20
Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20
Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 9. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærskle...
12.02.20
Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud
Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50
10.02.20
Hestebønnesorters modtagelighed for vikkeskimmel
Der er ret store forskelle på sorternes modtagelighed
10.02.20