Så efter- eller mellemafgrøder i år - pas på græsukrudt i vintersæden

Tidlig høst og desværre udsigt til en dårlig høst efterlader meget kvælstof i jorden. Derfor er efterafgrøder, mellemafgrøder eller tidlig såning af vintersæd særlig relevant, men pas på tidlig såning af vintersæd, hvor der er græsukrudt.

Tørken og varmen bevirker, at høsten ser ud til at blive meget tidlig i år, og at udbytterne mange steder bliver lavere end normalt. Det vil efterlade mere tilgængeligt kvælstof i jorden efter høst. For hver hkg pr. ha, der høstes mindre, vil der efterlades 1-1,5 kg kvælstof mere pr. ha. Derfor skal man tilstræbe at få jorden bevokset i efteråret for at opsamle dette kvælstof. Til gavn for både produktionen og miljøet!

Hvis markplanen siger, at der skal være en forårssået afgrøde i 2019, er den bedste løsning at så en efterafgrøde hurtigst muligt efter høst. Det kræver dog, at der kommer tilstrækkeligt meget nedbør i august måned. Læs PlanteNyt om tørke.

Hvis der skal sås vintersæd i efteråret 2018 er der forskellige muligheder for at opsamle den større efterladte kvælstofmængde.

Strategi for opsamling af kvælstof, hvis der skal sås vintersæd i efteråret 2018. Tag hensyn til græsukrudt:

Forfrugt Græsukrudt Strategi for at udnytte efterladt kvælstof i jorden 
Vinterraps, ærter, andre bredbla-dede afgrøder Ingen eller moderat problem  Så vintersæden tidligt (1. – 7. september)
Stort problem, Så en mellemafgrøde af olieræddike/sennep før eller efter høst og så vintersæden efter 20. september 
Korn Ingen problem Så vintersæden middeltidligt 7.-15. september  
Moderat/stort problem Så en mellemafgrøde af olieræddike/sennep før eller efter høst og så vintersæden efter 20. september 

Hvis der er græsukrudtsproblemer på arealerne anbefales det at så sent. Tidlig såning kan give store udfordringer! Sent sået vintersæd har en meget begrænset kvælstofoptagelse. Derfor kan det være relevant at så en mellemafgrøde før eller lige efter høst, der nedmuldes før vintersæden sås i slutningen af september. Etablering af mellemafgrøde kræver, at der kommer nedbør nok til at mellemafgrøderne kan spire og efterfølgende kan gro. Dvs. minimum 20-30 mm nedbør og derefter også nedbør sidst i august og i september. Det kan derfor anbefales, at vente med at så efterafgrøderne indtil vejrudsigten lover de tilstrækkelige nedbørsmængder, selvom marken er høstet

For at få en kvælstofoptagelse i mellemafgrøden af betydning skal den sås senest 7. august og meget gerne tidligere og nedmuldningen skal ske tidligst d. 20. september. Hvis såning sker inden 20. juli og nedmuldning sker efter d. 20. september, kan 2 ha mellemafgrøder erstatte 1 ha efterafgrøder ifølge lovgivningen.

Som mellemafgrøder fungerer olieræddike eller gul sennep bedst. De er også velegnede til at så før høst. Honningurt og de forskellige kornarter vokser dårligere til. Hvis der er kålbrok på arealet kunne havre dog være en mulighed.

Se vejledning om efterafgrøder her.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.