Natur og vandmiljø, Jura

Ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljøstyrelsen har pr. 1. juli 2024 udsendt en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, herunder bl.a. opdateret BNBO.

Bekendtgørelsen opdateres med de nyeste områdeafgrænsninger fra den statslige grundvandskortlægning. Den afløser bekendtgørelse nr. 483 af 8. maj 2023 om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Bekendtgørelsen omfatter opdatering af følgende afgræsninger:

  • Områder med drikkevandsinteresser (OD) 
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD 
  • Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
  • Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) 
  • Indsatsområder (IO)
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De nye områder vises på MiljøGIS. Der er mulighed for at se de nye udpegninger sammen med de tidligere gældende. Bl.a. kan du se, hvilke BNBO der udgår, fordi boringerne omkring er sløjfet.
 
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der ved bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, hvorved der bl.a. udpeges BNBO, er tale om en faglig udpegning i henhold til Vandforsyningslovens § 11 a.

Vil du vide mere?

Støttet af