Økologi, Planter

Rovbiller til bekæmpelse af rapsjordlopper i økologisk vinterraps

I efteråret 2020 blev nye teknikker til at registrere og bekæmpe rapsjordlopper afprøvet i økologisk vinterraps. Over en mark på Sydfyn blev tusindvis af rovbiller udbragt samtidig med, at rapsjordlopperne blev monitoreret.

Sådan indtager rapsjordlopper vinterrapsmarken

Voksne rapsjordlopper flyver ind i den nyetablerede vinterrapsmark, parrer sig og begynder efter nogle uger at lægge æg i jorden omkring rapsplanterne. Nyudklækkede rapsjordloppelarver ernærer sig i efteråret af blade på rapsplanterne, hvorefter de gnaver sig ind i stænglen og overvintrer. 

I foråret opstår der alvorlige problemer da larverne minerer stænglerne og således ødelægger planter. Derfor har der i afprøvningen hér været fokus på at begrænse mængden af larver i planterne.

Billede 1

Billede 1: Her ses larverne fra rapsjordlopper i en overskåret bladstilk på raps. Foto: Ghita Cordsen Nielsen.

Rovbiller - nyttedyr med potentiale til at reducere mængden af rapsjordloppeæg

For at begrænse mængden af rapsjordloppelarver i planterne blev der i afprøvningen stilet mod at reducere mængden af overlevende æg. I dialog med firmaet Ecobotix blev det vurderet, at rovbillen Dalotia (Atheta) coriaria kunne have potentiale til at nedbringe andelen af overlevende rapsjordloppeæg. Ecobotix har i samarbejde med Aarhus Universitet fundet at Atheta æder rapsjordloppens æg under laboratorieforhold. Derfor var det nærliggende at afprøve om rovbillen kunne bidrage til at begrænse rapsjordloppelarverne ved at æde æggene.

Tre gange i september blev der lavet droneudbringninger á 20.000 rovbiller over 2 ha. vinterraps på Sydfyn. Rovbillerne blev udbragt over en periode på tre uger for at højne sandsynligheden for at de var til stede samtidig med rapsjordloppernes æglægning. 

Billede 2

Billede 2: Udbringning af rovbiller med drone en solskinsdag i september. Foto: Maja Eline Petersen.

Sensorer i vinterraps registrerer indflyvende rapsjordlopper

For at undersøge effekten af de udbragte rovbiller blev der opsat sensorer der kunne registrere indflyvningen af rapsjordlopper samt øvrig insektaktivitet i marken. Der blev opsat én sensor i den del af marken, hvor der blev udbragt rovbiller og én sensor i et område af marken langt fra, hvor rovbillerne blev udbragt. Sensorerne er udviklet af Faunaphotonics og identificerer rapsjordloppen ved at registrere forskellige parametre (f.eks. farve og frekvens af vingeslag). 

Billede 3

I september var der opsat sensorer i marken, der løbende registrerede rapsjordlopper og anden insektaktivitet. Sensorerne er udviklet til at opfange signaler fra flyvende insekter og registrerer derfor primært rapsjordlopperne på det tidspunkt, hvor de flyver ind i marken – derefter er rapsjordloppens flyvning begrænset. Nedenfor ses en graf over registreringer af rapsjordlopper i de to marker.

Figur 1

Fig 1: Antal rapsjordlopper (y-aksen) registreret i september (x-aksen) for hvert område i marken med (orange)/ uden (blå) rovbilleudbringning. 

Af grafen fremgår det, at registreringen af rapsjordlopper er meget ens i de to områder af marken. Desuden ser det ud til at størstedelen af de registrerede rapsjordlopper flyver ind i marken i en periode på mindre end to uger. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle sensorerne til også at kunne identificere rovbillen. 

Demonstration af sensorteknologi og rovbiller udbragt med drone.

Begge teknikker blev præsenteret til en markdemonstration i marken på Sydfyn d. 25. september 2020. Her var et rigt fremmøde af interesserede og der blev foruden teknologi også snakket erfaringer og succes med økologisk vinterrapsdyrkning. 

Resultaterne af at udbringe rovbiller forventes at kunne ses i forskel på antallet af rapsjordloppelarver i stænglerne til foråret, i de to områder af marken. Afprøvningen er en del af projektet ’Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne’ der fortsætter frem til 2022.

Støttet af