Kvæg

Kvægs Priser i 2020

SEGES har fastlagt nedenstående priser for 2020. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvik-ling. Nye ydelser indlægges løbende på prislisten.

Bedømmelse af kødkvæg – priser og regler

Lineær bedømmelse (kåring) af tyre og køer

Der bedømmes renracede køer og tyre. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle ved bedømmelsen. Hundyr skal være mindst én måned fra kælvning. Det anbefales at man bedømmer 1., 2. og 3. kalvs køer.

Bedømmelsesterminerne fastlægges af de enkelte racers dommer af hensyn til rationelle besøgsruter. I god tid inden besøget gennemføres, sendes besked om dato og omtrentligt tidspunkt for besøget. Dyrene skal ved bedømmelsen være bundet op eller gå i bokse, så de er lette at komme til. Underlaget skal være jævnt og tørt.

Besætningsbedømmelse

Pris : Grundbeløb 650 kr. + 75 kr. pr. dyr + moms. (priser gældende for 2019).

Betingelser : Alle køer og avlstyre i besætningen skal bedømmes.

1. kalvs køer hos Simmental og Limousine, der er døtre af foreningens aktuelle danske insemineringstyre (ungtyre / ventetyre), bedømmes gratis for ejeren (raceforeningen betaler).

Regler for kåring af kødkvæg

Praktiske forhold

Det anbefales at dyrene er bundet ved kåringen. Hvis dyrene går i bokse eller løsdrift skal det være muligt for kåringsdommeren at komme tæt på det enkelte dyr.

Underlaget skal være jævnt og tørt, fordi den mest korrekte bedømmelse for lemmer fås, når dyret bedøm-mes på fast bund.

Der bedømmes renracede køer og tyre. Kvier kan ikke bedømmes. Køerne skal være mindst én måned fra seneste kælvning. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle.

Besætningskåring

Det anbefales, at alle køer og avlstyre i besætningen kåres. Kravet til besætningskåring er opfyldt, når alle køer i besætningen er kåret mindst en gang; normalt efter første kælvning. Der kan suppleres med kåring efter 2. eller 3. kælvning, mens det ikke anbefales at kåre ældre køer.

Enkeltdyrskåring

Det anbefales ikke at kåre enkelte udvalgte dyr i besætningen.

Kvalificering til Aktiv Avlsbesætning

Når alle køer over 4 år er kåret kan besætningen godkendes til Aktiv Avlsbesætning, forudsat at vejepro-grammet følges. Hvis der besætningskåres en gang årligt vil man i almindelighed automatisk opfylde kra-vet, også selvom køerne er op til 3 år ved første kælvning.

Ydelseskontrollen

SEGES opkræver 38,90 kr. pr. årsko/årsged. Opkrævningen foretages månedsvis af RYK, der selv opkræ-ver 34,00 kr. pr. årsko + leje af udstyr + betaling for analyser af mælkeprøver.

Desuden opkræver RYK et årligt grundbeløb på 3.200 kr. pr. besætning.

Mælkeleverende bedrifter udenfor ydelseskontrollen

Mælkeleverende bedrifter udenfor ydelseskontrol, der anvender DMS Dyreregistrering, opkræves 325 kr. pr. bedrift samt 30,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen foretages månedsvis.

Dyreregistrering

Fåre- og gederegistrering

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00

Moderdyr, kr./stk. 20,90, max 100 dyr

Øvrige dyr, kr./stk. 7,00

Kødkvægsregistrering

SEGES opkræver 325 kr. pr. besætning samt 28,50 kr. pr. årsko. Der opkræves kvartalsvis.

Øremærker

Mærker og priser på øremærker kan ses på: www.oeremaerker.dk

DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering indeholder værktøjer til styring og optimering på kvægbedriften.

Alle funktioner er samlet i ét abonnement og indeholder bl.a. daglig registrering, fleksible udskrifter og ar-bejdslister, Kritiske målepunkter (KMP), Nøgletalstjek, Foderplan, Prognose m.m.

Abonnement på DMS Dyreregistrering dækker adgang til programopdatering og faglig support fra Kunde-center på tlf. 7015 5015.

Priser, landmænd

Købspris: 2.000 kr.

Fast årligt beløb pr. ejer: 1.809 kr.

Årligt beløb pr. årsdyr: 4,33 kr.

Dyrlæger, private rådgivere og grovvarevirksomheder

Købspris pr. bruger: 6.000 kr.

Abonnement: 406 kr. pr. halvår pr. ejer af landbrugsbedrift

Abonnementet opkræves pr. praksis/virksomhed (dyrlæger, private rådgivere og grovvare- virksomheder), idet optælling foretages pr. ejer af landbrugsbedrift, hvor DMS Dyreregistrering er anvendt. Dyrlæger op-kræves ikke for brug af følgende moduler i DMS Dyreregistrering: Dagligt overblik, Medicinregnskab, Be-driftsoverblik samt Besætningsdiagnose.

Grovvarevirksomheder

Til grovvarevirksomheder kan der stilles en licens til rådighed, såfremt de indberetter deres blandinger til NorFor. Licensen må ikke anvendes rådgivningsmæssigt.

Produktionsrådgivere og VikingDanmark

Produktionsrådgivere: 6.726 kr. pr. rådgiver

VikingDanmark: 2,14 kr. pr. 1. Inseminering

Udtræk til eksterne programmer

Hvis en kvægbruger foretager udtræk af data til eksterne landmandsprogrammer, som fx Lely, vil abonne-mentsprisen for DMS Dyreregistrering blive forøget med 1 kr. pr. dyr pr. eksternt system, der udtrækkes data til.

BoviSoft

BoviSoft giver mulighed for at lave registreringer på en touchskærm direkte i stalden. Køb af BoviSoft om-fatter hardware og opsætning.

Købspris: 17.770 kr.

Abonnement pr. måned: 291 kr.

BoviSoft kræver samtidig abonnement på DMS Dyreregistrering.

Hvis BoviSoft hardware overdrages til anden bedrift, opkræves et administrationsgebyr på 1.000 kr. ved oprettelse af en ny bruger.

Webdyr

På www.webdyr.dk kan der indberettes lovpligtige oplysninger om kvæg, får og geder. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan der udskrives en dyreliste. Det er gratis at anvende Webdyr.

WebdyrPlus

I denne udvidede udgave, kan der indberettes løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus samt ud-skrives vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal, kødkvægskåringer, forventede kælvninger m.m.

For WebdyrPlus opkræves en oprettelsesafgift på 300 kr.

Abonnement for webdyrplus dækker adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015.

Abonnement kvæg:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 495 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 495 kr. pr. år + 4,33 kr. pr. dyr ud over 50 dyr.

Abonnement får og geder:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 495 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 495 kr. pr. år + 4,33 kr. pr. moderdyr ud over 50 moder- dyr, dog maks. 150 moderdyr.

Udskrifter – sendt pr. brev

Prisen på udskrifter er fastsat således, at papirprisen er indregnet i den øreafgift, der betales for udskrifter bestilt til forsendelse fra IBM.

SEGES Kvæg priser:

Staldtavler: 85 øre pr. dyr

Fodertavler: 85 øre pr. dyr

Stamtavler til malkekvæg: 85 øre pr. dyr

Stamtavler til kødkvæg: 12,70 kr. pr. dyr (aftalt pris)

Alle øvrige udskrifter: 58 øre pr. dyr udtrukket som grundlag for udskriften

Vejledning vedrørende webservice

Det koster 10.000 kr. i opstartsgebyr for at koble sig på webservice interface til Kvægdatabasen. Heri er inkluderet en basal service på 5 timer. Support herudover faktureres efter timeforbrug med 1015 kr./påbegyndt time.

Kontorservice

Pris aftales i henhold til omfang.

It-drift

SEGES opkræver et beløb hos VikingDanmark og hos produktionsrådgiverne som betaling for den generel-le adgang til data i Kvægdatabasen.

Der opkræves:

7.080 kr. pr. produktionsrådgiver

2,14 kr. pr. 1. inseminering i VikingDanmark.

 

Bestilte udskrifter hos SEGES

Dyrskueudtræk: 1.433 kr.

Afkomsliste: 472 kr.

 

Kundeservice

Følgende arbejdsopgaver faktureres p.t. med 84 kr. pr. påbegyndt 10 min. Der tages forbehold for revision af listen i takt med indhøstet erfaring vedrørende arbejdsopgaverne:

 1. Telefonisk henvendelse vedrørende manglende registrering
 2. Diverse vedrørende ydelseskontrol
 3. Vejledning til registrering af dyr
 4. Hjælp til OSR
 5. Tastning af vejedata/mærkedata mv.
 6. Tastning af løbedata/navne/farve mv.
 7. Ejerskifte i CHR
 8. Hjælp/hotline til tastning i landbrugsindberetning
 9. Indberetning af Fødevarekædeoplysninger
 10. Indberetning af græsningsarealer
 11. Indberettet/bestilt skema til landbrugsindberetning
 12. Oprettelse/ændring i CHR
 13. Rettelse af antal dyr i CHR
 14. Ændring af dyrlæge i CHR
 15. Ændring af forsendelsesadresse, kontakt CHR
 16. Tastning af sygdomskoder
 17. Vejledning vedrørende pas/dokumenter
 18. Hjælp til registrering
 19. Hjælp til udredning af afstamningsfejl (84 kr./dyr)

Stambogsføring

Registrering af importsæd: 481 kr.

Registrering af importeret dyr: 481 kr.

Registrering af udenlandske embryoner: 600 kr.

Registrering af stambogsnr, danske tyre: 481 kr.

Indlæsning af udenlandske SNP-filer: 227 kr.

Udskrivning af SNP til fil: 227 kr.

Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), kødkvæg: 227 kr.

Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), malkekvæg: 227 kr.*

Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), sæd: 227 kr.

Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), embryon: 227 kr.

Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat) – efterbestilling: 450 kr.

Udskrivning af Id-kort: 50 kr.

6-leddet eksportstamtavle, pr. dyr der udtrækkes: 227 kr.

Annullering af eksportstamtavle: 50 kr.

Salgsmateriale med firkantet stempel: 50 kr.

* Hvis man selv indtaster bestilling af eksportstamtavler, opnås rabat på 20 kr. pr. stk.

Bedømmelse

Kåringskursus (alle racer): 2.650 kr.

Bedømmelse, 1. kalvs ko*/stk.: 33 kr.

Bedømmelse, 2. kalvs ko** og øvrige/stk.: 33 kr.

Besøgsafgift, kødkvæg/besætning: 670 kr.

 

Bedømmelse kødkvæg, besætning: 78 kr.

Bedømmelse, kødkvæg, enkeltdyr/stk.: 400 kr.

Bedømmelse døtre, tilmeldte tyre: 150 kr.

*Kvf. døtregruppe og højindeksdyr betales af VikingDanmark

** Højindeksdyr betales af VikingDanmark

 

Omkostninger til datahåndtering

Pr. bedømt dyr ved bedømmelse udenfor Kvæg – med håndterminal; 25 kr.

 

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (fødte kalve)

8,8 kr/dyr

 

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (forbrugte sæddoser)

2,6 kr/sæddose

 

Maedi-Visna vedrørende får og geder

Pr. ekspedition: 225 kr.

Importsager: 1.365 kr.

Inddragelse af ankeudvalg: 720 kr.

Priser for lovpligtig registrering i 2020

Kvægbrugernes betaling for enkeltdyrsregistrering forventes at blive 14,55 kr pr. årsdyr som maksimumbeløb. I fåre- og gedebesætninger betales 352,04 kr. pr. besætning/år. I svinebesætninger betales der tilsvarende 240,48 kr. pr. besætning, og for hver flytning af svin betales et gebyr på 3,41 kr.

 

Til dækning af udgifter vedrørende dyrevelfærdskontrol opkræves 647,00 kr. pr. besæt-ningsejer, der ejer en eller flere besætninger med mellem 10 og 40 dyr (for fjerkræ op til 2.000 dyr) og 1.789,00 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med over 40 dyr (fjerkræ over

2.000 dyr). Beløbet opkræves i 2020.

Porto

Det koster 50 kr. i fakturagebyr at modtage en faktura på papir fra SEGES. Hvis du er tilmeldt elektronisk faktura, opkræves der ikke noget fakturagebyr.

Ret til ændringer forbeholdes

Vil du vide mere?