Økonomi og ledelse, Planter

IFRO udgiver udredning om erhvervsøkonomiske perspektiver ved Conservation Agriculture

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) har udarbejdet en udredning, som belyser de forventede erhvervsøkonomiske effekter ved conservation agriculture (CA), herunder pløjefri dyrkning i forhold til traditionel dyrkning af afgrøder i landbruget.

Analysen er foretaget med udgangspunkt i forskellige sædskifter og dyrkningsmetoder. Referencescenariet er et sædskifte med traditionel pløjning sammenlignet med to alternative  systemer:  Reduceret jordbearbejdning og direkte såning (engelsk: no-till). For omkostninger til maskiner og arbejde indgår for traditionel pløjet system pløjning og rotorharvesåning; for reduceret jordbearbejdning indgår harvning og såning med gødningsplacering; for direkte såning (no-till) indgår strigling og direkte såning med gødningsplacering.

Ved sammenligningen er der tillige inkluderet to forskellige sædskifter, som afspejler en mulig ændring af sædskiftet i forbindelse med et skifte til CA. Forfatterne understreger, at det alene er kombinationen af direkte såning og alsidigt sædskifte, der kan betragtes som CA. Se mere herom i rapporten.

I det følgende resumeres konklusion fra rapporten.

Rapportens konklusion: Conservation Agrikulture kan være økonomisk attraktivt

Udredningen belyser de forventede erhvervsøkonomiske effekter ved anvendelse af conservation agriculture (herunder pløjefri dyrkningssystemer) i forhold til traditionel produktion i Danmark. 

Analysen viser, at maskin- og arbejdsomkostningerne ved reduceret jordbearbejdning er omkring 615-690 kroner lavere per hektar end ved pløjning, afhængigt af bedriftsstørrelse. 

Tilsvarende er maskin- og arbejdsomkostningerne ved direkte såning mellem 635 og 715 kroner lavere per hektar end ved pløjning, afhængigt af bedriftsstørrelse. 

Samtidig viser analysen, at det kan være økonomisk attraktivt (afhængigt af sædskifte og bedriftsstørrelse) at praktisere enten reduceret jordbearbejdning eller direkte såning, hvis udbyttetabet kan holdes på et lavt niveau (omkring 1-5 procent) i forhold til pløjning med et traditionelt sædskifte. 

CA vil dog også indebære en ændring af sædskiftet med en større variation af afgrøder. I flere tilfælde vil det være vanskeligt at kompensere for både effekten af ændringer i sædskiftet og en eventuel udbyttenedgang ved direkte såning og CA.

Hvordan en eventuel ændring i omkostninger og udbytte ser ud i virkeligheden, vil afhænge af den enkelte bedrifts jordbundsforhold, sædskifte og eksisterende maskinpark.

SEGES Kommentar: Fordele ved CA skal vurderes individuelt

Ved læsning af udredningen bør det tages i betragtning, at forholdene på den enkelte bedrift kan afvige væsentlig fra gennemsnitsbetragtninger, og at den enkelte jordbruger derfor bør vurdere egen økonomi ved nudrift og alternativ drift med særligt fokus på ændring i sædskifter og udbytter, ændring i arbejdsoperationer og deraf følgende omkostninger til maskiner og arbejde. 

Før omlægning af dyrkningssystemet kan det derfor bl.a. anbefales at få lavet en maskinanalyse og strategi for tilpasning af maskinparken. Det er vigtigt at realisere værdien af overflødige redskaber og maskiner for at opnå den fulde potentielle reduktion i maskinomkostninger. På samme måde skal det vurderes hvilke muligheder der er for alternativ aflønning af frigjorte arbejdstimer. 

Det skal også gøres opmærksom på, at CA er et dyrkningssystem, hvor der ikke foretages jordbearbejdning (eller foretages minimal jordbearbejdning), at CA kræver et varieret sædskifte samt omfattende brug af efterafgrøder for at opnå permanent afgrødedække og de synergier der kan ligge heri. 

Vil du vide mere?

Støttet af