Planter

Sortsblandinger i vinterhvede afprøvet i Landsforsøg i 2023

De syv sortsblandinger der er afprøvet i sortsforsøgene i vinterhvede i sæsonen 2022/2023 har i gennemsnit klaret sig på niveau med gennemsnittet af de tre mest solgte enkeltsorter til sæson 2022/2023.

Beregningerne er baseret på færre sortsforsøg end normalt. De fleste af de afprøvede blandinger har efterfølgende været markedsført i efteråret 2023. Sortsblandinger udgør i efteråret 2023 40 procent af den producerede mængde såsæd i vinterhvede.

Hvorfor er der sortsblandinger med i sortsforsøgene?

Landmænd og konsulenter bruger i stor udstrækning resultaterne fra sortsforsøgene til vurdering af sorternes egenskaber og udbytter, og som grundlag for valg af sorter. Derfor er det også nærliggende at afprøve de blandinger, som grovvareselskaberne forventer at ville sammensætte og markedsføre, og lave en sammenligning med enkeltsorter i sortsforsøg.

I de senere år er det dokumenteret af SEGES Innovation samt Aarhus Universitet, at sortsblandinger i vinterhvede er mere robuste overfor sygdomme (Septoria og gulrust) sammenlignet med de samme sorter dyrket enkeltvis. Det er også vist, at måleblandingen (blanding af fire sorter) i vinterhvede i sortsforsøgene i gennemsnit af 13 års forsøg har givet et merudbytte på 2,1 hkg/ha sammenlignet med de fire mest solgte sorter i hvert af årene.

Med baggrund i de veldokumenterede fordele ved sortsblandinger udtaler mange landmænd, at de gerne vil anvende sortsblandinger. De stiller som forventning, at de har et højt udbytteniveau og en god sundhed. Desuden ønsker de fleste at kunne købe såsæd, der er færdigblandet af såsædsproducenten.

I sæsonerne 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 har Miljøstyrelsen bevilliget midler til at afprøve henholdsvis 5, 6 og 7 blandinger i sortsforsøgene i et samarbejde mellem grovvarefirmaerne og SEGES Innovation. Grovvarefirmaerne har derfor haft mulighed for at sammensætte forslag til blandinger og få dem afprøvet i sortsforsøgene på samme vilkår og i samme forsøgsrække som enkeltsorterne.

Det er ikke en betingelse, at en sortsblanding skal indgå i sortforsøgene for, at den kan markedsføres. Ligesom det heller ikke er sikkert, at en blanding, der har indgået i sortsforsøgene, vil blive markedsført. Der kan nogle gange ske ændringer i kendskabet til sorter/blandinger i løbet af forsøgsåret, som gør, at sammensætningen af de markedsførte blandinger ændres. 

Blandingerne eller nogle af sorterne i blandingerne skiftes ofte for at bevare høje udbytter og god sundhed. Derfor skal afprøvningen af blandinger i sortsforsøg ses som et forsøg på at vise, på hvilket niveau de gode blandinger ligger, ved sammenligning med de enkeltsorter der udbydes.

Resultater af sortsblandinger i sortsforsøgene 2023

Sortsblandingerne, der er blevet afprøvet i sæsonen 2022/2023, ses i Tabel 1 og 2, og er dataudtræk fra SortInfo. I 2023 er resultaterne baseret på få forsøg, og data i tabel 2 er fra ét forsøg. Resultaterne for blandingerne er sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne, der indgår i blandingerne. Forskellen mellem hver blanding og gennemsnittet af enkeltsorterne er vist i tabellerne. 

For fire blandinger med svampebekæmpelse er der et positivt merudbytte mellem (0,5-2,1 hkg/ha) sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne. For tre af blandingerne er der negative merudbytter fra -0,1 til -0,8 hkg/ha. Der er i år kun resultater fra et forsøg med og uden svampebekæmpelse, og i de ubehandlede forsøgsled er der merudbytte fra (-0,8-4,9 hkg/ha). Merudbyttet for svampebekæmpelse er mindre for 3 ud af 7 blandinger end for de rene sorter. 

Nederst i tabellerne ses gennemsnittet af alle sortsblandingerne sammenlignet med gennemsnittet af alle enkeltsorter i blandingerne.

Tabel 1.

Udbytte i sortsblandinger og gennemsnit af de sorter der indgår i de respektive blandinger, samt forskel mellem blanding og enkeltsorter. Landsforsøg i vinterhvede 2023. 

Vinterhvede Sorter i sortsblanding Forholdstal for udbytte Udbytte med svampebekæmpelse
hkg pr. ha
Udbytte uden svampebekæmpelse
hkg pr. ha
Merudbytte for svampebekæmpelse
hkg pr. ha
Antal forsøg 4 4 1 1
DLG Wheat Mix Premium Heerup + Mascula + RGT Stokes 96 107,8 97,9 11,5
Gennemsnit af sorter 97 108,3 97,5 11,3
Forskel 0 -0,5 0,4 0,2
DLG Wheat Mix Star Heerup + Kvium + RGT Stokes 99 111,2 102,1 7,9
Gennemsnit af sorter 98 109,1 102,1 10,1
Forskel 2 2,1 0,0 -2,2
HK-hvedeMIX 2022 KWS Dawsum + Pondus + RGT Bairstow 100 112,1 104,8 10,0
Gennemsnit af sorter 100 111,6 102,5 9,7
Forskel 0 0,5 2,3 0,3
KWS First Mix KWS W432 (KWS Scope) + KWS W434 (KWS Queenie) + KWS W436 (KWS Vicarage) 99 111,1 105,8 11,4
Gennemsnit af sorter 99 111,2 106,6 10,3
Forskel 0 -0,1 -0,8 1,1
NOS Hvede Mix 2220 Pondus + Informer + RGT Bairstow 97 108,6 104,1 8,3
Gennemsnit af sorter 96 107,8 99,2 9,3
Forskel 1 0,8 4,9 -1,0
NOS Hvede Mix 2310 Pondus + Kubik + RGT Bairstow 99 110,6 106,7 9,6
Gennemsnit af sorter 98 109,9 104,9 9,8
Forskel 1 0,7 1,8 -0,2
NOS Hvede Mix 2320 Pondus + Kubik + Pacman 99 111,2 111,3 9,2
Gennemsnit af sorter 100 112,0 111,9 7,2
Forskel -1 -0,8 -0,6 2,0
Gennemsnit af sortsblandinger 99 110,4 104,7 9,7
Gennemsnit af sorter 98 110,0 103,5 9,7
Forskel 0,4 0,4 1,1 0,0

Der har i 2023 været få sortsforsøg hvor lejesæd og sygdomme er vurderet. I Tabel 2, har angrebsgraden af Septoria og meldug i gennemsnit været reduceret sammenlignet med enkeltsorterne. Der har ikke været brunrust i forsøgene, og der har været meget lidt lejesæd i forsøgene. Nederst i tabellen ses gennemsnittet af alle sortsblandingerne sammenlignet med gennemsnittet af alle enkeltsorter i blandingerne.

Tabel 2.

Dyrkningsegenskaber i sortsblandinger og gennemsnit af de sorter der indgår i de respektive blandinger, samt forskel mellem blanding og enkeltsorter. Landsforsøg i vinterhvede 2023. 

Vinterhvede Sorter i sortsblanding Karakter for lejesæd1) Meldug2) Septoria2)
Antal forsøg 4 1 6
DLG Wheat Mix Premium Heerup + Mascula + RGT Stokes 0,8 0,1 6,0
Gennemsnit af sorter 0,5 1,4 7,7
Forskel 0,3 -1,3 -1,7
DLG Wheat Mix Star Heerup + Kvium + RGT Stokes 0,6 0,6 3,9
Gennemsnit af sorter 0,7 1,5 5,0
Forskel -0,1 -0,9 -1,1
HK-hvedeMIX 2022 KWS Dawsum + Pondus + RGT Bairstow 0,2 1,0 3,1
Gennemsnit af sorter 0,3 2,0 3,5
Forskel -0,1 -1,0 -0,4
KWS First Mix KWS W432 (KWS Scope) + KWS W434 (KWS Queenie) + KWS W436 (KWS Vicarage) 0,3 0,8 9,0
Gennemsnit af sorter 0,5 3,8 11,0
Forskel -0,2 -3,0 -2,0
NOS Hvede Mix 2220 Pondus + Informer + RGT Bairstow 0,3 0,6 3,4
Gennemsnit af sorter 0,2 2,1 2,5
Forskel 0,1 -1,5 0,9
NOS Hvede Mix 2310 Pondus + Kubik + RGT Bairstow 0,3 1,0 1,7
Gennemsnit af sorter 0,4 2,7 3,6
Forskel -0,1 -1,7 -1,9
NOS Hvede Mix 2320 Pondus + Kubik + Pacman 0,3 0,3 3,0
Gennemsnit af sorter 0,7 2,2 2,5
Forskel -0,4 -1,9 0,5
Gennemsnit af sortsblandinger 0,4 0,6 4,3
Gennemsnit af sorter 0,5 2,2 5,1
Forskel -0,1 -1,6 -0,8

1) Skala 0-10, 0= ingen lejesæd, 2) Observationsparceller, procent dækning

Når man sammenligner hver af de syv sortsblandinger i forsøg med svampebekæmpelse, med gennemsnittet af de tre mest solgte sorter i efteråret 2022, så har der været merudbytter fra 0,5-2,0 hkg/ha i fem blandinger og negative merudbytter på -1,5 og -2,3 hkg/ha i to blandinger. En sammenligning i et forsøg uden svampebekæmpelse viser merudbytter fra 1,5 til 10,7 hkg/ha i seks ud af syv sortsblandinger, og et negativt merudbytte på -2,7 hkg/ha i den syvende blanding.

Tabel 3.

Udbytter med og uden svampebekæmpelse, samt merudbytter for svampebekæmpelse i seks sortsblandinger sammenlignet med de tre mest solgte sorter i efteråret 2022 (Pondus, Heerup, RGT Stokes). Landsforsøg i vinterhvede 2023. 

Vinterhvede Kerneudbytte med svampebek. (hkg/ha) Merudb. for svampebek. (hkg/ha) Kerneudb. uden svampebek. (hkg/ha)
Antal forsøg 4 1 1
DLG Wheat Mix Premium 107,8 11,5 97,9
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel -2,3 1,5 -2,7
DLG Wheat Mix Star 111,2 7,9 102,1
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel 1,1 -2,1 1,5
HK-hvedeMIX 2022 112,1 10 104,8
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel 2 0 4,2
KWS First Mix 111,1 11,4 105,8
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel 1 1,4 5,2
NOS Hvede Mix 2220 108,6 8,3 104,1
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel -1,5 -1,7 3,5
NOS Hvede Mix 2310 110,6 9,6 106,7
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel 0,5 -0,4 6,1
NOS Hvede Mix 2320 111,2 9,2 111,3
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel 1,1 -0,8 10,7
Gennemsnit af sortsblandinger 110,4 9,7 104,7
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 110,1 10 100,6
Forskel 0,3 -0,3 4,1

Salg af sortsblandinger i efteråret 2022

Som det ses i tabel 4, så udgjorde sortsblandinger 38 procent af al såsæd produceret til brug i efteråret 2022. Det er en markant udvikling der er gået fra 2 % af salget i 2019, til 10 % i 2020 og 24 % i 2021. 

Tabel 4.

Såsæd af vinterhvede produceret i efteråret 2022, inkl. økologisk såsæd. Den samlede mængde er opdelt på sortsblandinger, de fire mest solgte enkeltsorter samt summen af de resterende sorter. Kilde: TystofteFonden. 

Vinterhvede Såsæd produceret i efteråret 20221) (tons) Andel af det samlede salg (procent)
Sortsblandinger 28.066 38
Pondus 14.4632) 20
RGT Stokes 6.6092) 9
Heerup 3.8342) 5
Informer 3.4472) 5
Andre sorter 16.5192) 23
I alt 72.938 100

1) Oversigt over mængder af vintersæd produceret i perioden 01.05. - 01.11.2022, TystofteFonden, nov. 2022.
2) Korrigeret for andel der indgår i sortsblandinger

Salg, udsæd og forsøg med sortsblandinger i efteråret 2023

Det vurderes, at den øgede fokus på fordele ved dyrkning af sortsblandinger, samt afprøvning af markedsførte blandinger i forsøg har fremmet salget markant, så sortblandinger i vinterhvede i efteråret 2023 udgør 40 % af den samlede mængde udsæd, der er produceret, se tabel 5. 

I tabel 6 ses de blandinger som grovvarefirmaerne havde anmeldt til Tystoftefonden til sæson 2023/2024. Tre af blandingerne på denne liste bliver afprøvet i sortsforsøgene, se tabel 7.

Tabel 5.

Såsæd af vinterhvede produceret i efteråret 2023, ekskl. økologisk såsæd. Den samlede mængde er opdelt på sortsblandinger, de fire mest solgte enkeltsorter samt summen af de resterende sorter. Kilde: TystofteFonden. 

Vinterhvede Såsæd produceret i efteråret 20231) (tons) Andel af det samlede salg (procent)
Sortsblandinger 31.005 39,6
Pondus 16.0462) 20,5
RGT Stokes 9.7942) 12,5
Champion 4.9452) 6,3
RGT Bairstow 2.7652) 3,5
Andre sorter 13.8202) 17,6
I alt 78.375 100

1) Oversigt over mængder af vintersæd produceret i perioden 01.05. - 01.11.2022, TystofteFonden, nov. 2023.
2) Korrigeret for andel der indgår i sortsblandinger

Tabel 6.

For sæsonen 2023/2024 er følgende sortsblandinger af vinterhvede anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne. Kilde: Tystoftefonden.

Blanding Sort 1 Sort 2 Sort 3 Sort 4
3066 Heerup Kvium Rembrandt
3069 Informer Pondus RGT Bairstow
3071 Heerup Kvium RGT Stokes
3072 KWS Dawsum Pondus RGT Bairstow
3077 Kubik Pondus SY Revolution
3078 Kubik (25%) Pondus (50%) WPB Ennis (25%)
3079 Informer (25%) Pondus (50%) RGT Saki (25%)
3080 Heerup Mascula RGT Stokes
3081 Bright LG Initial KWS Extase
3082 Guinness Heerup RGT Stokes
3083 Heerup Kvium Mascula RGT Stokes
3084 Heerup Kvium Mascula
3085 RGT Bairstow SU Fiete SY Volley
3086 Pondus SU Fiete SY Volley
3087 Graham Pondus SU Fiete SY Volley
3088 LG Skyscraper RGT Bairstow SU Fiete SY Volley
3066 Heerup Kvium Rembrandt
3069 Informer Pondus RGT Bairstow
3071 Heerup Kvium RGT Stokes
3072 KWS Dawsum Pondus RGT Bairstow
3077 Kubik Pondus SY Revolution
3078 Kubik (25%) Pondus (50%) WPB Ennis (25%)
3079 Informer (25%) Pondus (50%) RGT Saki (25%)
3080 Heerup Mascula RGT Stokes
3081 Bright LG Initial KWS Extase
3082 Guinness Heerup RGT Stokes
3083 Heerup Kvium Mascula RGT Stokes
3084 Heerup Kvium Mascula
3085 RGT Bairstow SU Fiete SY Volley
3086 Pondus SU Fiete SY Volley
3087 Graham Pondus SU Fiete SY Volley
3088 LG Skyscraper RGT Bairstow SU Fiete SY Volley

Der er desværre sket en fejl i SEGES Innovation ved registrering af to Nordic Seed sortsblandinger: NOS Hvede Mix 2320 (Pacman, Pondus, Kubik) og NOS Hvede Mix 2410 ( Pacman, Pondus, NOS 515219.11), hvilket betyder at disse ikke er kommet med i forsøgene i 2023/2024 som ønsket.

Tabel 7.

For sæsonen 2023/2024 er følgende sortsblandinger af vinterhvede med i sortsforsøg i Landsforsøgene. 

Blanding Sort 1 Sort 2 Sort 3
DLG Wheat Mix Star Heerup Kvium RGT Stokes
DLG Wheat Mix Top Yield Heerup Guinness RGT Stokes
HK-hvedeMIX 2022 Pondus KWS Dawsum RGT Bairstow
DLG Wheat Mix Bread LG Initial KWS Extase Bright

Vil du vide mere?

Støttet af