Køer på mark

Natur og vandmiljø

Værd at vide om biodiversitet

Biodiversitet er mangfoldigheden af levende organismer og omfatter variationen inden for og mellem arterne samt mangfoldigheden af økosystemer. Men Biodiversiteten er krise. Arter uddør og i en hast vi ikke har set før. Det skal vi gøre noget ved.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er mangfoldigheden af levende organismer. Det omfatter variationen inden for og mellem arterne samt mangfoldigheden af økosystemer. Dvs. alt fra kornmarken til regnskoven i Amazonas til de sjældne danske orkideer.

Det hele er natur, og det står den enkelte frit for at holde af hvilken som helst art og et hvilket som helst landskab og økosystem – det er natursyn, og det er individuelt. Biodiversitet er derimod målbart. Ved at følge udviklingen for dyr og planter, er det muligt at følge med i, hvordan biodiversiteten ændrer sig over tid. Og det er data fra monitering af arterne, der giver os overblikket i de danske og europæiske overvågningsprogrammer. 

Herfra får vi statusrapporter og målinger på bestandsudviklinger for forskellige arter. Det giver en samlet viden om tilstanden og udviklingen for biodiversiteten. Og heraf kan vi udlede at biodiversiteten er i krise. Det betyder, at arter uddør i en hast, som ikke er set før. Den vigtigste årsag til, at biodiversiteten er i tilbagegang, er mangel på plads til naturen og de arter, som bor i den.

Biodiversiteten er i krise og en indsats er vigtig for landbruget

Biodiversitet er en central parameter i den grønne omstilling. Biodiversitet er en del af landbrugets bæredygtige grønne dagsorden. Der er en stigende forventning i samfundet om, at landbruget som Danmarks største arealforvalter bidrager til at løse den biodiversitetskrise, som Danmark står i. En aktiv tilgang og indsats fra landbrugserhvervet viser handlekraft og kan få stor betydning for, hvordan Danmarks natur former sig fremover. Samtidig er der et voksende politisk pres:

  • EU har udarbejdet ambitiøse nye strategier for biodiversitet.
  • Der bliver kamp om jorden, da der også er forventninger om udtagning af landbrugsjord for at opfylde klima- og miljømål. Det vil uundgåeligt lægge pres på landbrugsproduktionen.
  • Potentialet for landbrugets bidrag er stort og mulighederne mange. Skal vi fortsat kunne opretholde en effektiv landbrugsproduktion, kræver det dog, at de indsatser, som landbruget bidrager med, har fokus på at beskytte og fremme levesteder for de arter, der er i tilbagegang.
  • EU og den finansielle sektor vurderer lige nu, hvordan de fremover vil stille krav til både klima og biodiversitet. Det vil betyde, at biodiversitet fremover forventes at indgå som en del af kreditvurderingerne.

De fremtidige forventninger, krav og politiske pres betyder, at det er vigtigere end nogensinde før, at landmænd og landbrugserhvervet prioriterer arbejdet med natur og biodiversitet. På den måde kan vi som erhverv bidrage dér, hvor indsatsen har den størst effekt. Hvis ikke indsatsen virker, kan det betyde, at der senere bliver stillet flere skærpede krav til landbrugsproduktionen.

Hvad betyder biodiversitet?

Biodiversitet betyder mangfoldigheden af alle levende organismer. Biodiversitet spænder derfor lige fra de almindelige arter, du kender, til sjældne og mærkelige arter, du måske aldrig har hørt om før. Forskellig natur rummer forskellige arter, f.eks. finder du helt forskellige arter på et blomstrende overdrev, i en kornmark og i en gammel bøgeskov.

Indsatsen for biodiversitet skal prioriteres

Alle arter er en del af biodiversiteten, men for at bremse tabet i biodiversitet er det vigtigt at prioritere indsatsen, så vi hjælper de mest truede og sjældne arter først. Det er hér, biodiversitetskrisen brænder mest på (se Brandmandens Lov side 5 i Pjecen: Værd at vide om biodiversitet). En indsats for de sjældne og truede arter gavner også de almindelige, men ikke omvendt.

Landbrugets indsats skal fokuseres, hvis vi ønsker at sikre mangfoldigheden af liv i vores natur på den bedste og mest omkostningseffektive måde. 

Det handler først og fremmest om at beskytte og forbedre naturen, der hvor den allerede er – dvs. typisk på de naturarealer, der allerede er beskyttede. Den gode naturindsats starter sjældent på dyrkningsfladen.

Hjælp naturen på din bedrift Med et naturtjek

SEGES har uddannet en række lokale naturrådgivere til at lave Naturtjek. Et Naturtjek er 1:1 rådgivning, hvor du får viden om, hvad du konkret kan gøre på dine arealer, og hvordan du bedst prioriterer din indsats.

Er du ejer af et meget værdifuldt naturområde? Så udarbejder vi Fokusplaner. Planen giver dig et overblik over, hvordan du kan sikre og fremme de helt særlige arter, som du er den heldige ejer af.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte os på SEGES – læs mere og find kontaktoplysningerne på seges.dk: Naturtjek – Få rådgivning til mere natur på ejendommen.

Vil du vide mere?

Støttet af