Økonomi og ledelse

Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Det kan synes ulogisk, men erstatninger for ekspropriation kan faktisk være momspligtige – og det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, så du ikke risikerer en ekstraregning fra SKAT.

Man tænker måske, at en erstatning for ekspropriation af jord i forbindelse med f.eks. et motorvejsbyggeri logisk set ikke kan være momspligtig. Måske fordi det er en erstatning, eller fordi afståelsen ikke er frivillig. Men faktum er, at det allerede i 2011 blev fastlagt, at ekspropriation af jord skal anses på samme måde som ethvert andet frivilligt salg af varer, f.eks. byggegrunde. Ekspropriationserstatninger kan derfor være momspligtige, og derfor er det interessant at se nærmere på reglerne om moms på salg af byggegrunde.

Moms og byggegrunde

Når man ser på reglerne om moms på salg af byggegrunde, så er det vigtigt at afgøre:

 • Er sælger virksomhed eller privatperson?
  Kun virksomheder er omfattet af momsloven. Sælger man byggegrunde som privatperson, skal man derfor ikke betale moms. Har man derimod anvendt byggegrunden i en virksomhed – f.eks. til landbrugsdrift eller udlejning, anses man også som en virksomhed ved afståelsen. Det gælder også ved ekspropriationer.

 • Er arealet en byggegrund?
  Salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, men det er salg af byggegrunde ikke. En byggegrund i momsmæssig forstand er et ubebygget areal, der er udlagt til op-
  førelse af bygninger – og her ses et motorvejsbyggeri også som en bygning. I vurderingen af, om arealet er en byggegrund, ser man bl.a. på, om jorden ligger i land- eller byzone, om der er lokalplaner m.m. Skal køber rent faktisk opføre bygninger på arealet, vil arealet som hovedregel være en byggegrund og erstatningen kan dermed være momspligtig.

 • Har arealet været brugt til momsfri virksomhed?
  Hvis en byggegrund har været brugt til momsfri virksomhed – f.eks. udlejning uden moms, kan afståelsen af byggegrunden være fritaget for moms, selvom sælger er en virksomhed – også ved ekspropriationer.

Hvad med gasledninger?

Hvis køber skal opføre bygninger på et areal, er arealet altså som udgangspunkt en byggegrund. Det gælder også ved ekspropriationer.

I momslovens forstand kan vejanlæg, broer eller regnvandsbassiner også være bygninger. Det kan heller ikke udelukkes, at en gasledning, som nedgraves i jorden, også skal anses som en bygning. Dette er relevant, fordi der pt. planlægges en større gasledning gennem Danmark, hvor mange lodsejere sandsynligvis vil få eksproprieret en ret til at nedgrave en gasledning i jorden.

SEGES vil søge at afklare hos SKAT, om der er momspligt ved ekspropriation af en ret til at nedgrave gasledninger.

Vær opmærksom i processen

Som lodsejer er det vigtigt, at du selv er opmærksom på, at ekspropriationserstatninger kan være momspligtige. SKAT kan nemlig kun rette et eventuelt momskrav mod lodsejeren. Har myndighederne ikke udbetalt moms på en ellers momspligtig erstatning, vil det altså være lodsejeren, der hæfter overfor SKAT og ikke myndighederne.

Det er også vigtigt at være opmærksom i ekspropriationsprocessen, idet anlægsmyndighederne ikke nødvendigvis selv ser på spørgsmålet om momspligt. Det kan også i mange tilfælde være en god ide at søge et bindende svar fra SKAT.

Hvis myndighederne anerkender, at en erstatning er momspligtig, er det også vigtigt at være opmærksom på, om erstatningen udregnes inklusive eller eksklusive moms. Som udgangspunkt bør den udregnes eksklusive moms, hvor momsen tillægges efterfølgende.

Vil du vide mere?