Økonomi og ledelse

Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Det kan synes ulogisk, men erstatninger for ekspropriation kan faktisk være momspligtige – og det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, så du ikke risikerer en ekstraregning fra Skattestyrelsen.

Man tænker måske, at en erstatning for ekspropriation af jord i forbindelse med f.eks. et motorvejsbyggeri logisk set ikke kan være momspligtig. Måske fordi det er en erstatning, eller fordi afståelsen ikke er frivillig. Men faktum er, at ekspropriation af jord skal anses på samme måde som ethvert andet frivilligt salg af varer, f.eks. byggegrunde. Ekspropriationserstatninger kan derfor være momspligtige, og derfor er det interessant at se nærmere på reglerne om moms på salg af byggegrunde.

Moms og byggegrunde

Når man ser på reglerne om moms på salg af byggegrunde, så er det vigtigt at afgøre:

 • Er sælger virksomhed eller privatperson?
  Kun virksomheder er omfattet af momsloven. Sælger man byggegrunde som privatperson, skal man derfor ikke betale moms. Har man derimod anvendt byggegrunden i en virksomhed – f.eks. til landbrugsdrift eller udlejning, anses man også som en virksomhed ved afståelsen. Det gælder også ved ekspropriationer.

 • Er arealet en byggegrund?
  Salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, men det er salg af byggegrunde ikke. En byggegrund i momsmæssig forstand er et ubebygget areal, der er udlagt til op-
  førelse af bygninger – og her ses et motorvejsbyggeri også som en bygning. I vurderingen af, om arealet er en byggegrund, ser man bl.a. på, om jorden ligger i land- eller byzone, om der er lokalplaner m.m. Skal køber rent faktisk opføre bygninger på arealet, vil arealet som hovedregel være en byggegrund og erstatningen kan dermed være momspligtig.

 • Har arealet været brugt til momsfri virksomhed?
  Hvis en byggegrund har været brugt til momsfri virksomhed – f.eks. udlejning uden moms, kan afståelsen af byggegrunden være fritaget for moms, selvom sælger er en virksomhed – også ved ekspropriationer.

Hvad med gasledninger?

Hvis køber skal opføre bygninger på et areal, er arealet altså som udgangspunkt en byggegrund. Det gælder også ved ekspropriationer.

I momslovens forstand kan vejanlæg, broer eller regnvandsbassiner også være bygninger. Selvom en gasledning egentlig også må anses for en bygning i denne forstand, er Skattestyrelsens holdning dog, at erstatninger for nedgravning af gasledninger, hvor lodsejeren beholder ejendomsretten til jorden, ikke er momspligtige, når der er tale om jord i landzone.

Vær opmærksom i processen

Som lodsejer er det vigtigt, at du selv er opmærksom på, at ekspropriationserstatninger kan være momspligtige. Skattestyrelsen kan nemlig kun rette et eventuelt momskrav mod lodsejeren. Har myndighederne ikke udbetalt moms på en ellers momspligtig erstatning, vil det altså være lodsejeren, der hæfter overfor Skattestyrelsen og ikke anlægsmyndighederne. Lodsejeren vil dog som udgangspunkt kunne rette kravet mod anlægsmyndigheden efterfølgende.

Det er også vigtigt at være opmærksom i ekspropriationsprocessen, idet anlægsmyndighederne ikke nødvendigvis selv ser på spørgsmålet om momspligt. Det kan også i mange tilfælde være en god ide at søge et bindende svar fra Skattestyrelsen.

Hvis myndighederne anerkender, at en erstatning er momspligtig, er det også vigtigt at være opmærksom på, om erstatningen udregnes inklusive eller eksklusive moms. Som udgangspunkt bør den udregnes eksklusive moms, hvor momsen tillægges efterfølgende.

Vil du vide mere?