Jura, Økonomi og ledelse

Ligedeling af børne- og ungeydelse mellem indehavere af forældremyndigheden

Fra 1. januar 2022 deles børne- og ungeydelse lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed. Fra 7. januar udsendes afgørelsesbreve fra Udbetaling Danmark. Opdateret 7. januar 2022.

Nyhed

06. januar 2021

 Opdateret 07. januar 2022

Fra den 7. januar og en uge frem sender Udbetaling Danmark et afgørelsesbrev til de cirka 1,1 mio. forældre, som modtager børne- og ungeydelse efter de nye regler. I afgørelsesbrevene fremgår det beløb, forældrene får efter de nye regler, hvor udbetalingen som udgangspunkt deles mellem forældrene. Forældre til flere børn, kan opleve at få flere afgørelsesbreve, men ikke nødvendigvis på samme tid. Forældre, der ifølge reglerne ikke modtager børne- og ungeydelse, får ikke brev fx den forælder, der ikke får børne- og ungeydelse, fordi hele ydelsen fortsat bliver udbetalt til den anden forælder.  

Forældre, der bor hver for sig, har siden den 1. januar 2022 haft mulighed for at oplyse til Udbetaling Danmark på www.borger.dk/børne-og-ungeydelse-ændring, hvis de ønsker at ændre, hvordan børne- og ungeydelsen skal udbetales mellem dem – enten hele ydelsen til den ene eller en halvdel til hver. Også forældre, der ikke automatisk får delt ydelsen imellem sig, fordi de er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, har fået mulighed for at dele ydelsen imellem sig. 
 
Udbetaling Danmark kan kun ændre ydelsen fremadrettet, og ændringer, der er foretaget af forældre fra den 1. januar 2022 og frem, vil derfor ikke påvirke udbetalingen den 20. januar 2022. 

Loven ændrer udbetalingen af børne- og ungeydelse til ligedeling mellem forældremyndighedsindehavere med fælles forældremyndighed. Fremover skal hver forældremyndighedsindehaver således automatisk modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver, uanset om de er samboende eller ej. Er der alene én forældremyndighedsindehaver, skal hele børne- og ungeydelsen udbetales til denne. 

Undtagelser til ligedeling 

Er forældremyndighedsindehaverne ikke samboende, kan ligedeling dog fravælges ved enighed via borger.dk. Også i tilfælde, hvor barnet i overvejende grad bor hos en af forældremyndighedsindehaverne, kan ligedeling fravælges. I begge tilfælde kan selvbetjeningsløsningen bruges.  Hvis forældremyndighedsindehaverne ikke kan blive enige, kan udbetaling ske til den ene forældremyndighedsindehaver, hvis denne kan dokumentere, at det ved en samværsafgørelse eller et forlig er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos denne. 

Udbetalingen af børne- og ungeydelsen kan med ordningen også udbetales til barnet eller den unge selv, hvis det skønnes at være det bedste for barnet eller den unge.

Når forældrene bor sammen Hver forælder får automatisk halvdelen hver fra januar 2022. Det kan ikke ændres. Børne- og ungeydelsen nedsættes kun ud fra egen indkomst - ægtefællers indkomst påvirker derfor ikke hinandens ydelse.
Når forældrene bor hver for sig Før den 19. oktober 2021: Børne- og ungeydelsen ændres ikke automatisk. Ydelsen udbetales til den forælder, som får den sidste udbetaling i 2021. Efter den 19. oktober 2021: Hver forælder får automatisk halvdelen hver fra januar 2022.

Se desuden punktet ”Udbetaling Danmarks svar af 14. september 2021” vedr. dokumentation og særlige situationer.

Overgangsordning

For forældremyndighedsindehavere, som ikke er samboende, og har indrettet sig efter, at børne- og ungeydelse betales til den ene forældremyndighedsindehaver, kommer en overgangsordning til at betyde, at børne- og ungeydelse fortsat kan udbetales til den ene forældremyndighedsindehaver. Overgangsordningen er gældende for forældre, som bor hver for sig i hele perioden fra 19. oktober 2021 til og med 21. november 2021. Den forælder, som får den sidste udbetaling i 2021, vil fremadrettet få ydelsen. Ydelsen vil derfor ikke automatisk bliver delt mellem forældremyndighedsindehaverne, hvis de er omfattet af overgangsordningen.

Nye regler for indkomstaftrapning og supplerende grøn check

Børne- og ungeydelsen bliver fortsat sat ned, hvis forældremyndighedsindehaveren har en indkomst, der overstiger topskattegrundlaget (2022-sats: 828.100 kr.)

Den nye lov betyder dog, at en forældremyndighedsindehavers ydelse kun bliver nedsat ud fra dennes egne indkomstforhold og ikke ud fra den anden forældremyndighedsindehavers indkomst. Reglerne for indkomstaftrapning ændres således til, at aftrapning altid skal ske på grundlag af hver enkelt ydelsesmodtagers individuelle indkomstforhold. Det betyder, at børne- og ungeydelse kun skal nedsættes med den del af ydelsesmodtagerens egen indkomst, der overstiger grundlaget for topskat på 828.100 kr. (2022-niveau). Nedsættelsen skal ligesom efter de gældende regler ske med et beløb svarende til 2 pct. af den del af grundlaget for topskat, der overstiger bundfradraget på 828.100 kr.

Med loven vil der ikke længere være forskel på indkomstaftrapningen for ægtefæller og ugifte samlevende i modsætning til efter de nugældende regler, hvor indkomstaftrapningen for ægtefæller sker på grundlag af begge ægtefællers indkomst, mens indkomstaftrapningen for ugifte samlevende par kun sker på grundlag af ydelsesmodtagerens indkomst.

Med den nye ordning skal der også ske en ligedeling af den supplerende grønne check, således denne ligedeles mellem forældremyndighedsindehaverne ligesom udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelse. 

Udbetaling Danmarks svar af 14. september 2021

Udbetaling Danmark har via mail oplyst følgende: 

Hvis børne- og ungeydelsen udbetales med halvdelen til hver af de to forældremyndighedsindehavere, vil der ikke være adgang til at modregne i den halvdel af børne- og ungeydelsen, som udbetales til den forældremyndighedsindehaver, der ikke er i restance med betaling for daginstitution. 

En aftaleblanket fra Familieretshuset kan bruges som dokumentation for samvær, hvis blanketten er udarbejdet i samarbejde med Familieretshuset. 

En afgørelse om midlertidig forældremyndighed kan godt ændre udbetalingen af børne- og ungeydelse, hvis den midlertidige forældremyndighed er registreret i folkeregisteret. Hvis den ene forælder f.eks. får en midlertidig afgørelse om fuld forældremyndighed, vil denne få hele børne- og ungeydelsen udbetalt.

Hvis forældrene har lavet en aftale om at ændre udbetalingen, f.eks. hele ydelsen til den ene, og barnet flytter til den anden forælder, vil det ikke påvirke udbetalingen. Det vil kræve en ny aftale at ændre udbetalingen, selvom barnet er flyttet til den anden forælder.

Ophold på krisecenter medfører ikke i sig selv, at hele børne- og ungeydelsen vil blive udbetalt til den forælder, som er på krisecenteret – det samme gælder en anmeldelse om vold. 

Hvis en forælder med forældremyndighed er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, vil det ikke automatisk medføre, at hele børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til den anden forældremyndighedsindehaver. Hele børne- og ungeydelsen vil kun blive udbetalt til den forældremyndighedsindehaver, der ikke er i fængsel, hvis: 

  • denne har/får fuld forældremyndighed over barnet
  • der indgås en aftale mellem de to med forældremyndighed eller
  • der indsendes samværsdokumentation for, at den forældremyndighedsindehaver, der ikke er i fængsel, har barnet mindst 9 ud af 14 dage.

Hvis den ene forældremyndighedsindehaver ønsker at få udbetalt hele børne- og ungeydelsen, men der gives et afslag herpå, vil denne forældremyndighedsindehaver modtage en afgørelse. Denne afgørelse vil kunne påklages med Ankestyrelsen som ankeinstans på området.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2022

Lovforslag L31 2020-21 - Vedtaget 10. december 2020

Vil du vide mere?