Planter

Vandingsvejledning for afgrøder på grovsandet jord

Læs, hvornår de enkelte afgrøder bør vandes, og hvordan du prioriterer mellem afgrøderne for at få størst udbytte af vandingen. Der er taget udgangspunkt i grovsandet jord JB 1 med en tilgængelig vandmængde på 60 mm.

Kartofler

Kartofler er den afgrøde, der altid bør have første prioritet, når det gælder vanding.

Kartofler bør vandes, når 30-40 pct. af det plantetilgængelige vand i rodzonen er brugt. Dette svarer til et underskud på 18-24 mm på grovsandet jord. I perioder med stærkt tørrende vejr bør der vandes ved det laveste underskud.

Afhængig af kartoflernes udviklingstrin og anvendelsesformål kan ovennævnte 30-40 pct. regel fraviges (se tabel 1).

Tabel 1. 

Knolddannelsesfasen 1) Knoldvækstfasen
Læggekartofler 30-40 pct. 2) 30-50 pct.
Spisekartofler 30-40 pct. 30-50 pct.
Industrikartofler 40-50 pct. 30-50 pct.
1) Knoldene ansættes hos de fleste sorter kort tid efter fremspiring.
2) Der bør vandes ved det lavest angivne underskud i perioder med stor fordampning.

Kartofler bør vandes, når følgende procentdel af den plantetilgængelige vandmængde i kartofler-nes rodzone er brugt.

Vinterbyg

Fra begyndelsen af maj og indtil begyndelsen af juni betaler vinterbyg godt for vanding når underskuddet er over 30 mm, hvis der er udsigt til fortsat tørt vejr. Fra midten af juni er økonomien i vanding af vinterbyg tvivlsom.

Vårbyg

Under normale forhold vil selv ret store nedbørsunderskud i maj ikke give rentabilitet i vandingen. Den bed-ste økonomi ved vanding af vårbyg er i midt i juni ved skridningen, men allerede fra begyndelsen af juni og helt hen til midt i juli kan vårbyg give rentable merudbytter ved vanding, når underskuddet er over 30 mm.

Markært

Under meget tørre forhold vil markært give rentable merudbytter ved vanding fra begyndende blomstring og hen til 2-3 uger efter afsluttet blomstring. Vanding før blomstring er normalt ikke rentabel.

Vinterraps

Vanding i vinterraps giver de største merudbytter, når skulperne dannes. Det vil sige efter begyndt blom-string, og hen til de første skulper begynder at gulnes.

Kløvergræs til afgræsning

  • I maj - juni vandes med 30 mm, hver gang afgrøden har et underskud på 25 mm
  • I resten af sæsonen vandes med 35 mm, hver gang afgrøden har et underskud på 30 mm

Græs til slæt

  • I maj-juni vandes med 35 mm, hver gang afgrøden har et underskud på 30 mm
  • I resten af sæsonen vandes med 40 mm, hver gang afgrøden har et underskud på 35 mm
  • I perioder med hårdt brug for vandingsanlægget kan vanding undlades
  • Ved stærk udtørring fremskyndes slættidspunktet. Når marken atter skal vandes op, bør det ske i to omgange f.eks 15 mm + 35 mm 3-4 dage senere.

Majs

Før blomstring: Ved udsigt til 2 uger med underskud på mere end 40 mm skal majsen vandes.

Lige før og under blomstring og indtil kernesætning: Ved underskud på over 30 mm og fortsat udsigt til tørt vejr skal majsen vandes. Majsen skal holdes optimalt vandet, indtil kernefyldningen er begyndt.

Under kernefyldningen: Kun ved udsigt til tørkeperioder på mere end 2-3 uger med underskud på mere end 40 mm er der grund til at vande majsen.

Vil du vide mere?