Grise

Lugtemission fra procestanke under svovlsyreforsuring i grisestalde

Resumé

Erfaring 2403: Lugtemissionen fra procestanke i forbindelse med svovlsyreforsuringsanlæg er ikke tidligere dokumenteret. I denne Erfaring er emissionen af svovlbrinte fra tre forskellige procestanke bestemt kontinuerligt over 3-7 dage.

Desuden er der lavet PTR-MS-analyse af luftprøver fra hver enkelt tank i løbet af en forsuringscyklus for at bestemme koncentrationen af flygtige lugtstoffer. Resultaterne viste, at svovlbrinteemissionen varierer betydeligt over døgnet og stiger kraftigt i løbet af en forsuringscyklus, mens den falder jævnt, når processen stoppes. 

Hvis der tilføres konstant sug på procestanken (4-500 m 3 time -1), falder koncentrationen i løbet af dagen mod nul. Foruden svovlbrinte, vurderes det, at metanthiol er det mest dominerende lugtstof, mens andre lugtstoffer kun har mindre betydning for lugtemissionen. Den største lugtemission findes under udslusning.

Vil du vide mere?

Støttet af