Natur og vandmiljø

Nu kan du følge vådområde- og klimaindsatsen i hele Danmark

På landmand.dk kan du nu finde et kort, som viser alle forundersøgelser og gennemførte Klima-lavbundsprojekter og projekter indenfor Vådområde- og lavbundsordningen.

Du finder kortet på www.landmand.dk eller via dette direkte link (virker kun, hvis du er logget ind).

På Danmarkskortet kan der lige nu ses følgende:

 • Kvælstof Etableret
  = Etablerede kvælstofvådområder
 • Kvælstof F 
  = Forundersøgelser af kvælstofvådområder
 • Fosfor Etableret
  = Etablerede fosforvådområder
 • Fosfor F
  = Forundersøgelser af fosforvådområder 
 • Lavbund Etableret
  = Etablerede lavbundsprojekter på kulstofrige landbrugsjorder 6-12 %
 • Lavbund F
  = Forundersøgelser af lavbundsprojekter på kulstofrige landbrugsjorder 6-12 %
 • Hydrologi Etableret
  = Etablerede hydrologiprojekter 
 • Hydrologi F   
  = Forundersøgelser af hydrologiprojekter

Automatisk opdatering fra statslige servere

Data overføres nu automatisk fra Internet Markdatabasen IMK til landmand.dk. Serveren for Klima-Lavbundsprojekter er ikke klar endnu, men data herfra vil senere blive tilgængelige på denne side. Projekter kan være et stykke tid undervejs inden de bliver registreret digitalt.

Lavbundsprojekter og Klima-Lavbundsprojekter kan kun udføres på nogle af de 171.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder med 6-12 procent kulstof via landbrugsordninger. 

Vådområde- og lavbundsordningen som administreres af Landbrugsstyrelsen.

Vådområde- og lavbundsordningen rummer både vådområdeprojekter og lavbundsprojekter på kulstofrig landbrugsjord. Generelt kan det siges, at et vådområdeprojekt skal have vand fra et større opland. Dette er ikke nødvendigt for et lavbundsprojekt. Der bruges forskellige metoder til at genskabe den naturlige vandstand i projekterne såsom naturlige slyngninger, hævning af vandløbsbunden og overrisling. 

Vådområdeprojekter

Der findes to typer vådområdeprojekter – kvælstofvådområder og fosforvådområder. Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand, som ender ude i de danske fjorde og kystvande, hvor kvælstof er et problem. Et fosforvådområde har til formål at reducere udledningen af fosfor til udvalgte søer, hvor fosfor er et særligt stort problem for søens vandkvalitet.

Lavbundsprojekter

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur.

Klima-Lavbundsordningen som administreres af Miljøstyrelsen

Formålet med Klima-Lavbundsordningen er at tage de mest klimabelastende arealer ud af dyrkning for at reducere den samlede udledning af klimagasser. Derudover er tilskudsordningen skruet sammen, så den understøtter øvrige natur-, miljø- og klimamål.

Vil du vide mere?

Støttet af