Planter, Økologi, Fjerkræ, Grise, Kvæg, Natur og vandmiljø

Betydning af landbrugsaftalen for kvælstofreguleringen i de kommende år

Der er indgået en politisk aftale d. 4. oktober 2021. Tiltag til reduktion af kvælstofudledningen med kollektive virkemidler, målrettet regulering mv. indgår i aftalen. Aftalen forventes ikke at give afgørende ændringer i reglerne for efterafgrøder og gødningsanvendelse frem til 2025/26.

Aftalen vedrørende kvælstofregulering 

Aftalen igangsætter virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen til kystvande med 10.800 ton kvælstof. I 2023/24 træffes der beslutning om, hvordan fuld implementering af Vandrammedirektivet sikres. Ifølge det faglige grundlag fra Aarhus Universitet skal udledningen reduceres med 13.100 ton for at leve op til Vandrammedirektivet. 

Med frivillige kollektive virkemidler og målrettet regulering skal i alt nås en reduktion i kvælstofudledningen på 8.000 ton pr. år. Omfanget af den målrettede regulering afhænger af, hvor langt man kan nå ved den kollektive indsats. Såfremt den kollektive indsats ikke bidrager med en reduktion på 1.500 ton kvælstof, gennemføres en regulering med kompensation uden at det er defineret, hvordan dette skal ske. 

Med aftalen muliggøres, at der ikke behøver at ske en yderligere målrettet regulering i forhold til i dag, hvis indsatsen kan nås med kollektive virkemidler. Hvis de kollektive virkemidler netop bidrager med de 1.500 ton, kan kravet til målrettede regulering i alt blive en kvælstofreduktion på 6.500 ton med mindre, at reduktionen kan findes med andre virkemidler. Ud af de omtalte 6.500 ton reduktion med målrettet regulering forudsættes de 3.500 ton opnået i den nuværende målrettede regulering.  Der er afsat 1 milliard kr. til den kollektive indsats. Aftalepartnerne anerkender, at for at nå målene for den kollektive indsats skal der ske en effektiv sagsbehandling ved myndighederne.

Kvælstof Tusind ton 2027
Reform af EU’s landbrugspolitik 1.550
Udtagning af 22.000 ha lavbundsjorde 700
Privat skovrejsning 50
Ekstensivering 400
Sum af målrettet regulering og kollektive indsatser1,2 8.000
I alt: 10.800

1. Heraf er 3.500 ton opnået med den nuværende målrettede regulering.
2. Det fremgår ikke af aftalen, at det netop skal være målrettet regulering, der udfylder differensen mellem 8.000 ton og effekten af den kollektive indsats. 

Aftaleparterne ønsker, at der i forbindelse med genbesøget af aftalen i 2023/24 skal træffes en endelig beslutning om gennemførelse af kvælstofindsatsen. Herunder indførelse af en ny og mere omkostningseffektiv reguleringsmodel samt evt. markmodel. 

Inden beslutningerne i 2023/24 skal der være gennemført en second opinion, hvor internationale forskere inddrages i en vurdering af den planlagte kvælstofindsats. Denne evaluering kan medføre en revision af kvælstofindsatsen. 

Det betyder landbrugsaftalen for kvælstofreguleringen

SEGES vurderer ud fra aftalen, at kvælstofreguleringen vil fortsætte på det nuværende niveau med bl.a. krav til målrettede efterafgrøder frem til 2025/26, hvor der kan ske en omlægning af kvælstofreguleringen. Hvis der ikke nås mere end 1.500 ton reduktion i kvælstofudledningen pr. år ved kollektive virkemidler, skal den målrettede regulering give en reduktion i kvælstofudledningen på 3.000 ton mere end i dag, men mindre der aftales andre virkemidler. Hvis en reduktion på 3.000 ton skal realiseres ved flere efterafgrøder alene, svarer det til et ekstra efterafgrødeareal på ca. 300.000 ha. Med en omlægning af kvælstofreguleringen kan der komme flere alternative virkemidler i spil.

Vil du vide mere?

Støttet af