Natur og vandmiljø

Effekt af urease inhibitor på ammoniakfordampning og klimapåvirkning fra amidholdig gødning

Resumé

De foreløbige resultater tyder på, at tilsætning af urease inhibitoren Agrotain til UAN-gødning kan reducere klimapåvirkningen fra denne gødningstype. Det skyldes den lavere emission af ammoniak, der giver en mindre indirekte lattergasemission, samtidig med, at den direkte emission af lattergas fra dyrkningsjorden ikke øges.

I 2008/09 blev ca. 7 % af kvælstofforbruget i handelsgødning i Danmark tilført som amidkvælstof i UAN-gødning. Der er risiko for fordampning af ammoniak, når amid omsættes til ammonium. Der er generelt risiko for større ammoniakfordampning fra amidholdige gødninger end fra gødninger, der alene indeholder ammoniumnitrat (AN). I det danske ammoniak-emissionsregnskab regnes med 6 % ammoniakfordampning fra UAN-gødning og 1 % fra AN-gødning. Grundet den større emission af ammoniak regnes med en større indirekte emission af drivhusgassen lattergas fra UAN-gødning end fra AN-gødning. Den indirekte emission af lattergas opstår ved, at en del af den fordampede ammoniak efter deposition indgår i processer, der danner lattergas. Som standard efter IPCC (2006) regner man med, at 1 % af ammoniakfordampningen (NH3-N) bliver til lattergas (N2O-N).

Omdannelsen af amid til ammonium kan forsinkes ved at tilsætte en urease inhibitor til UAN-gødning. Urease inhibitoren NBTPT markedsføres under handelsnavnet Agrotain. Forsøg i UK har vist en reduktion i ammoniakfordampningen fra UAN-gødning, der blev udbragt på jordoverfladen i vinterhvede, fra i gennemsnit 14 % af tilført N til 8 % af tilført N ved tilsætning af Agrotain. Der er endvidere indikationer på, at Agrotain kan reducere den direkte emission af lattergas fra jorden. Der er behov for flere undersøgelser for at bekræfte det. Hverken forsøgene i UK eller Landsforsøg i 2008/09 har kunnet vise nogen sikker effekt på udbytte og proteinindhold i kerne ved tilsætning af Agrotain til UAN-gødning (N-32).

Vil du vide mere?

Emneord