Jura, Økonomi og ledelse

Nyt lovforslag forbedrer ordningen for udenlandske praktikanter

Udenlandske praktikanters retsstilling bliver styrket, opholdstilladelse som praktikant på det grønne område betinges af, at praktikstedet har ansat eller forsøgt at rekruttere elever og lærlinge under erhvervsuddannelse.

Regeringen og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser (Landbrug & Fødevarer, 3F og GLS-A) indgik i oktober 2021 en aftale, som har til hensigt at sikre, at praktikantordningen for udenlandske praktikanter på det grønne område har et reelt uddannelsesmæssigt sigte, og at elever og lærlinge under erhvervsuddannelserne ikke fortrænges til fordel for udenlandske praktikanter på det grønne område. 

Regeringen har nu fremsat lovforslag, som udmønter de dele af aftalen, som forudsætter ændring af udlændingeloven. 

Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter: 

Betinget praktikantopholdstilladelse inden for det grønne område

Det følger af aftalen mellem regeringen og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser (Landbrug & Fødevarer, 3F og GLS-A), at det fremadrettet skal være et krav, at praktikstedet skal have ansat eller forsøgt at rekruttere elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser inden for branchen.

Det foreslås derfor, at opholdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet ved væsentlig mangel på lærepladser fremadrettet skal betinges af, at praktikstedet underskriver en erklæring om at have en elev eller en lærling ansat eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse at have søgt elever og lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. 

Bistand fra Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser til udgående kontrol 

Det foreslås, at Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser skal kunne bistå Styrelsen for International Rekruttering og Integration på kontrolbesøg hos praktiksteder, der har en udlænding ansat med en opholds- og arbejdstilladelse med henblik på at være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet. 

Bistanden vil bestå i, at Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser hjælper Styrelsen for International Rekruttering og Integration med at stille udlændingen og praktikstedet spørgsmål f.eks. om praktikantens opgaver og praktikantens løn. I det omfang Styrelsen for International Rekruttering og Integration finder, at spørgsmålene har betydning for vurderingen af, om udlændingen fortsat opfylder betingelserne for vedkommendes praktikantopholdstilladelse, vil udlændingen og praktikstedet være forpligtet til at besvare spørgsmålene.

Med forslaget styrkes Styrelsen for International Rekruttering og Integrations mulighed for at indhente de oplysninger, som er er nødvendige for at varetage styrelsens kontrolopgave på det grønne praktikantområde. 

Klageadgang 

Udenlandske praktikanter kan i dag ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvistigheder med praktikstedet i forbindelse med deres praktikophold.

Det foreslås, at en tvistighed mellem en udlænding, som har en opholdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet, og praktikstedet skal kunne indbringes for Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, der skal søge at tilvejebringe forlig. 

Forslaget indebærer, at udenlandske praktikanter på det grønne område fremadrettet vil kunne klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår tvister og uenigheder mellem den udenlandske praktikant og praktikstedet i forbindelse med praktikantens praktikophold. Det kan eksempelvis være en tvist omkring løn- og ansættelsesforhold eller oplæringsforholdene på praktikstedet. Det svarer til, hvad der i dag gælder for elever under erhvervsuddannelse. 

Læs også: Lovforslag nr. L 187, Folketinget 2021-22, fremsat den 28. april 2022

Vil du vide mere?