Økonomi og ledelse

Sådan sikrer du hensigtsmæssig færdsel på gården

Der er mange ting, du kan sætte i værk for at undgå ulykker, når maskiner og mennesker færdes på gården. Her får du de vigtigste.

Livlig trafik med maskiner, traktorer og mennesker der færdes på arealerne i og omkring gården – fx i høsten - kræver ekstra påpasselighed. Ved at være opmærksom og aftale fælles spilleregler, kan mange alvorlige ulykker undgås.

Af hensyn til arbejdssikkerheden er aftalte besøg bedst i en travl hverdag på gården. Det gælder hele året rundt – og så er godt at være forberedt. Og selv om du plejer at få besøg at folk, der kender din bedrift, kan der være god fornuft – og god sikkerhed – i at hjælpe besøgende på vej, når de kommer hos jer. Få gode råd i denne film om, hvordan du gør det bedst.

Sikker færdsel og arbejdssikkerhed ved besøg på gården.

Se filmen på engelsk.

Her er et par eksempler, hvor det gik galt:

Eksempel: Sammenstød mellem minilæser og traktor

Majsensilagen skulle indlægges i plansiloer, og der var flere udefrakommende hjælpere, som havde parkeret i arbejdsområdet, fordi parkeringspladsen ikke kunne rumme både medarbejderbiler, servicebiler og gæstebiler. Nogle af bilerne var parkeret langs en gennemkørselsvej. Traktorer med majsvogne kørte ad gennemkørselsvejen langs plansiloerne, der dækkede for hovedparten af køretøjet.

En minilæsser kørte ud fra en staldport, rundt om bedet på gårdspladsen med høj hastighed. Træerne i bedet tog noget af udsynet til gennemkørselsvejen, og førerens blik fangede de mange biler, og han så derfor ikke traktoren, der kom frem bag plansiloen. Det resulterede i sammenstød.

Hensigtsmæssig færdsel på gården.

Eksempel: Musik, ATV og gummiged

En medarbejder havde kørt gårdens ATV ind på en tværgang i enden af kostalden, så han kunne komme af med et par sække. Han havde høreværn på for at høre musik og for at undgå ATV’ens motorlarm. Netop som han bakkede ud fra tværgangen til fodergangen, kørte gårdens ejer gummigeden ind ad porten for at påbegynde fordeling af grovfoderet. Heldigvis nåede medarbejderen at springe af ATV’en, inden den blev ramt af gummigedens skovl – men der skete stor materiel skade på ATV’en.

Til venstre situationen som den foregik, til højre situationen med hajtænder.

Til venstre situationen som den foregik, til højre situationen med hajtænder.

Stor motivation til sikker adfærd

Uheldigvis sker der ofte langt alvorligere ulykker med voldsom personskade og også helt fatale ulykker med døden til følge. Derfor er det vigtigt at gøre arbejdsforholdene sikre.

Hvad siger færdselsreglerne om trafik på landbrugsejendomme?

Færdselslovens regler gælder for landbrugsejendommes udendørsområde herunder også gårdspladsen og arealer, hvor der er adgang for andre fx postbiler, renovationsbiler, ansatte og besøgende i egne biler. For at forebygge ulykker på udendørsområdet kan to skiltetyper anvendes:

 • Brug af officielle færdselstavler og afmærkninger, som kræver godkendelse. Er der mange brugere på veje og gårdspladser på bedriftens område, kan en færdselsplan sendes til kommunens
  tekniske forvaltning. I nogle tilfælde videresender kommunen den til høring hos politiet.
   
 • Brug af egne skilte. Egne skilte skal ikke godkendes, men det bør vurderes, om egne tavler og skilte får en tilstrækkelig forebyggende effekt.

Landmanden har ansvaret for at sikre at regler overholdes

Transport og færdsel på landbrugsejendomme udgør en risiko for ulykker. Landmanden har ansvaret for, at både arbejdsmiljø- og færdselsloven overholdes.

Almindelige færdselsregler som vigepligt, højrekørsel, holde afstand og kørsel efter forholdene overføres ikke altid til de hjemlige forhold på bedriften, hvor bedriftsejeren selv skal vedligeholde færdselsveje og udarbejde klare færdselsregler. Derfor er det nødvendigt at aftale, hvordan færdsel og transport skal foregå, og hvilke regler der gælder.

En række punkter er gode at håndhæve, når sikkerhed og adfærd ved færdsel på gården skal forbedres:

 • Drøft, hvordan hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel praktiseres
 • Instruér medarbejdere og medhjælpere om transport og brug af transportredskaber
 • Renhold og vedligehold alle færdselsveje
 • Undgå stabling af halmballer og bigballer i højder, der tager udsynet, ved hjørner og færdselsveje
 • Vær ekstra opmærksom på færdslen i områder, hvor materiale løftes i højden, overvej afspærring /indhegning
 • Undgå skarpe hjørner med blinde vinkler. Hvis det ikke er muligt, skal der være ensrettet
  færdsel rundt om skarpe hjørner eller være opsat spejle
 • Adskil kørende og gående færdsel med ledelåger, drivgange, afstribning eller skiltning
 • Brug af refleksveste/reflekser på arbejdstøjet i mørke perioder.

Få overblik over færdslen på gården – gå systematisk til værks

Kortlæg al færdslen på bedriften. Brug tegninger/luftfotos af gården og omkringliggende arealer til at tegne ind, hvor færdslen foregår. Det er vigtigt, at medarbejdere og fx familiemedlemmer eller andre, der har deres daglige gang på bedriften, deltager. På den måde kortlægges al færdslen på ejendommen. 

Man kan vælge at give de forskellige typer færdsel forskellige farver på oversigtskortene, så man tydeligt kan se, hvor der er risiko for, at person- og maskintrafik krydser hinanden. Det er netop, når ’blød’ og ’hård’ trafik krydser hinanden, at de alvorligste personskader sker. 

Læs mere om metoden i vejledningen "Transport og færdsel på landbrug".

Når I har fået et godt overblik, udpeges problemområder, hvor der er fare. Herefter vedtages løsninger, og gennemførelse af de forskellige opgaver fordeles. Eksempler på løsningsmuligheder er:

 • Indfør klare færdselsregler på bedriften
 • Opsæt relevante skilte – husk også midlertidig skiltning ved sæsonkørsel - fx gylletransport, kørsel af ensilage, halm
 • Tidspunkter med begrænset/ingen kørsel på bestemte veje og pladser
 • Ensrettet færdsel på bestemte steder
 • Ændring i tilkørselsforhold
 • Opsætning af spejle, lys og evt. reflekser
 • Etablering af adskillelse mellem gående og kørende trafik
 • Påmaling af markeringer på veje og belægninger fx hajtænder og striber
 • Rilning af glatte gulvområder fx i stalden
 • Ændring i logistik, fx nye køre- og drivveje
 • Udvid udsyn og overblik over færdslen med spejle – fx ved porte, døre og skarpe hjørner
 • Porte og døre bør have vinduer som sikrer udsyn
 • Anlæg veje tilstrækkeligt langt fra bygninger
 • Undgå så vidt muligt krydsende færdsel, ændringer i niveauer og smalle passager ved planlægning af byggeri

Vil du vide mere?

Støttet af