Øvrige dyr, Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Minkavlere kan klage over påbuddet om aflivning af mink

Har du som minkavler fået påbud om at aflive din minkbesætning på grund af coronavirus, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal dog stadig følge påbuddet, mens klagen behandles, medmindre du anmoder om opsættende virkning.

Som følge af corona-situationen i Danmark kan Fødevarestyrelsen påbyde, at samtlige dyr i en minkbesætning, hvor der er konstateret COVID-19, skal aflives.  Fødevarestyrelsen har også mulighed for at bestemme, at samtlige dyr i en minkbesætning, der geografisk er placeret inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning, skal aflives.

Du kan som minkavler klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Du kan klage over et påbud om aflivning af dine mink til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er gratis at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Har klagen opsættende virkning?

Udgangspunktet i dansk ret er, at du skal følge en afgørelse fra en offentlig myndighed, selvom du har klaget over afgørelsen – dette gælder også påbud. Det vil sige, at din klage over et påbud, som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Det vil sige, at du skal indrette dig efter påbuddet, indtil klagen er blevet behandlet, og der er truffet en afgørelse.

Du kan anmode om opsættende virkning

Du kan som adressaten for et påbud anmode om, at klagen tillægges opsættende virkning. Opsættende virkning vil betyde, at du ikke skal efterleve påbuddet, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i din sag. 

Hvis du anmoder om opsættende virkning, bør du få myndigheden til at bekræfte, at du ikke skal efterkomme påbuddet, mens myndighederne tager stilling til spørgsmålet om opsættende virkning

Det lægger myndighederne vægt på i forhold til opsættende virkning

Ved den nærmere vurdering af, om klagen skal tillægges opsættende virkning, lægger myndighederne vægt på, om hensynet til dig som klager vejer tungere end de øvrige hensyn, der kan være i sagen. Dette indebærer, at myndigheden vurderer, om formålet med den afgørelse, der klages over, forspildes. Dette skal afvejes over for hensynet til arten og omfanget af den skade, du som klager kan blive påført.

Hensynet til menneskers sundhed er tungtvejende hensyn i denne sammenhæng.

Det er ikke afklaret, om der ved denne afvejning af hensyn vil blive taget større hensyn til pelsdyrfarme, der er beliggende inden for en radius af 7,8 km af en pelsdyrfarm smittet med COVID-19, end pelsdyrfarme, hvor der er konstateret COVID-19 i besætningen. 

Vil du vide mere?

Støttet af