Natur og vandmiljø

Ny marin model for Horsens Fjord

SEGES Innovation har i 2022 fået udviklet første trin i en ny marin model for Horsens Fjord i et udviklingsprojekt med Aarhus Universitet, Department of Ecoscience i Aarhus.

Første step af modeludviklingen har bestået i at få vandbevægelserne rigtige. Det er første gang, at den nye generation af GETM-modellen, nu kaldet pyGETM, testes for et dansk område. GETM-modellen udvikles som open-source og kan derfor tilgås af alle. Ved en gridopløsning på 345 m er der lavet modelsimuleringer for en 20-årig periode (1994-2014), og det er lykkedes at beregne saltholdigheden, temperaturen og vandstanden for hver gridcelle og i flere lag i fjorden.

Næste trin i modeludviklingen, som sker i 2023, er udvikling af et bio-kemisk modul. Det har til formål at kunne beskrive miljøtilstanden i fjorden og foretage forskellige scenarieberegninger for at blive klogere på presfaktorer, særligt betydning af kvælstof og fosfor og det tidslige aspekt i hvornår næringsstofferne påvirker fjorden.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af