Jura, Fjerkræ, Kvæg, Svin

Kontinuitetsbrud i eksisterende tilladelse påvirker ikke den 6-årige gyldighed af godkendelser/tilladelser efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b

I 2017 indførtes nye bestemmelser i husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b om godkendelse og tilladelse til husdyrbrug.

Det blev ved samme lejlighed i lovens § 59 a, stk. 1, bestemt, at tilladelser og godkendelser efter §§ 16 a og 16 b er gyldige i 6 år, efter at de er meddelt. Dette følger umiddelbart af lovens § 59 a, stk. 1, og der skal derfor ikke fastsættes specifikke vilkår herom. Hvis godkendelsen eller tilladelsen kun er delvist udnyttet indenfor de 6 år, bortfalder den del, der ikke er udnyttet indenfor samme frist. En godkendelse eller tilladelse anses efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens2 § 54, stk. 2, for udnyttet, når det godkendte eller tilladte faktisk er gennemført, eller, for så vidt angår byggeri, når byggeriet faktiske er afsluttet, jf. § 54, stk. 1.

Reglen om 6 års gyldighed erstattede den tidligere bestemmelse i lovens § 33, hvorefter en tilladelse eller godkendelse skulle være udnyttet inden en nærmere frist, der blev fastsat konkret i den enkelte afgørelse.

I forhold til den lovlige drift, der foregår på tidspunktet for meddelelse af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrlovens1 §§ 16 a og 16 b, kan der rejses det spørgsmål, om den ”nye” godkendelse/tilladelse, der altså gælder i 6 år, kan miste sin gyldighed (ændres, tilbagekaldes eller bortfalde) før de 6 år er gået som følge af ændringer i den eksisterende drift i form af f.eks. produktionsnedgang, hvorved den eksisterende tilladelse ikke udnyttes helt eller delvist. Der tales i så fald om kontinuitetsbrud.

Der kunne i den forbindelse argumenteres med, at forudsætningerne for den ”nye” godkendelse/tilladelse efter §§ 16 a og 16 b kan have ændret sig som følge af den manglende kontinuitet i produktionen, herunder i relation til beregning af merdeposition af ammoniak i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelses regler. 

Spørgsmålet må besvares benægtende. Tilbagekaldelse eller bortfald af en begunstigende forvaltningsakt, som en godkendelse/tilladelse er, kræver som altovervejende udgangspunkt, at der er udtrykkelig lovhjemmel til det. Det er der ikke i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1 – spørgsmålet er ikke omtalt i hverken loven eller lovbemærkningerne. Der er derfor ingen begrænsninger i retten til at udnytte en godkendelse/tilladelse inden for de 6 år, og der kan ikke stilles nye krav eller vilkår i den meddelte godkendelse/tilladelse som følge af ændringer i den hidtidige produktion.

Opmærksomheden henledes på, at det følger af lovens § 59 a, stk. 2, at hvis en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b kun er delvist udnyttet – hvorved forstås at mindst 25 % af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt – bortfalder den uudnyttede del af tilladelsen, hvis den efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  Der kan med andre ord blive tale om bortfald, hvis ikke mindst 25 % af husdyrbrugets produktionsareal udnyttes driftsmæssigt i 3 år.

Kilder

1 Bekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
2 Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Vil du vide mere?

Støttet af