Økologi

Vejledning om regler og anbefalinger for udveksling af gødning mellem økologer og biogasanlæg

Inden for det næste år bliver vilkårene for udveksling af gødning og næringsstoffer mellem biogasanlæg og økologiske bedrifter ændret. Få overblik over økologireglerne og brancheanbefalingerne på dette område.

Formålet med vejledningen er at skabe overblik for både de økologiske landmænd og de biogasanlæg, der skal levere gødning til økologiske bedrifter. Ændringerne i vilkårene vil få betydning for, hvordan man beregner, hvor meget afgasset gødning de økologiske bedrifter må modtage.

Baggrund for ændring i bestemmelserne

Der har i en årrække været arbejdet for gradvist at udfase anvendelsen af ikke-økologisk husdyrgødning af den økologiske dyrkning i overensstemmelse med princippet for gødskning, som det er beskrevet i EU-forordningen for økologisk produktion. Det bliver erstattet af stærkere sædskifter og brug af bl.a. gødning fra biogasanlæg. Derfor sker der en række ændringer i forhold til disse bestemmelser i årene 2021-2022 og frem.

EU-økologiregler og brancheanbefalinger

Gødningsreglerne for økologiske bedrifter er fastlagt i EU-forordningen om økologisk jordbrugsproduktion, en bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion samt i Bekendtgørelsen om Økologisk Arealtilskud.
Desuden er der i Danmark udarbejdet brancheanbefalinger, der stiller øgede krav til gødskningen på flertallet af de økologiske bedrifter. 

Brancheanbefalingerne gælder umiddelbart for økologiske bedrifter med kvæg og for økologiske griseproducenter og dermed også de økologiske bedrifter, der leverer foderafgrøder til disse produktioner. I praksis forventes det at betyde, at stort set alle økologiske bedrifter vil følge brancheanbefalingerne.

I vejledningen findes en oversigt over disse regler som vil gælde i tre forskellige perioder, henholdsvis frem til udgangen af 2021, fra nytår til 1. august 2022 og efter 1. august 2022. 

Det bliver desuden beskrevet, hvordan næringsstofopgørelsen – kvælstof og fosfor, udnyttet- eller total-N - skal håndteres på biogasanlæggene, så økologerne kan opfylde reglerne korrekt i de respektive perioder.

Støttet af